Štítek: podniková strategie

Hlavní úkoly:

získávat kapitál pro běžné i mimořádné potřeby a rozhodovat o jeho struktuře, rozhodovat o umístění kapitálu, rozhodovat o rozdělení zisku, prognózovat, plánovat, zaznamenávat, analyzovat, kontrolovat a řídit hospodářskou stránku činnosti podniku, aby byla zajištěna...

Podnikové pojetí investic

– ve výrobních podnicích tvoří převážnou část pořizování hmotných investic (výstavba, obnova, modernizace…), naopak u finančních domů tvoří převážnou část finanční investice.Inv. činn. se řídí investičním plánem. Plánování a financování investicInv. plán podniku je...

Prodejci

– dod. objednávek – dodávka do domu Vnější příjemci objednávek – podomní obchodníci, kteří navštěvují zákazníky s cílem reagovat na jeho požadavky Prodejci – misionáři – úkolem prodejce není uzavřít obchod, ale přesvědčit zákazníka,...

Činnosti prodeje:

plán prodeje, příjem zakázek, kontakt se zákazníky, analýza prodeje, vlastní distribuce, řízení zásob hotových výrobků, skladování zásob hotových výrobků, balení, vypr. podkladů pro fakturaci Obchodní plán – základním nástrojem pro řízení odbytu – sestavuje...

Obchodní činnost

Útvar nákup – hl. funkce v tom, že zajišťuje všechny dodávky surovin, výrobků či součástek, polotovarů …, aby všechny činnosti probíhaly v plánovaném čase a objemu. Zabezpečuje veškeré činnosti s nákupem, převzetím, uskladněním a...

Výrobní činnost podniku

Výroba: činnost, při které se za pomoci výrobních faktorů získávají výrobky nebo služby. Výroba ovlivňuje ekonomiku podniku a konkurenční schopnost. Snaha o co nejnižší náklady a nejkratší dobu na výrobu.Výrobní proces probíhá v etapách....

Funkce zisku:

kriteriální funkce (kritérium pro rozhodování), rozvojová fce. (hl. zdroj tvorby fin. zdrojů), rozdělovací fce. (zákl. rozdělování důchodů mezi vlastníky, investory a stát), motivační fce. (interesovanost pracovníků) 2 způsoby zvyšování zisku – snižování nákladů, zvyšováním...

VÝNOSY – NÁKLADY

= VH PŘED ZDANĚNÍM – DAŇ Z PŘÍJMŮ – VH PO ZDANĚNÍ + ČERP. Z REZERVNÍCH FONDŮ – PŘÍDĚLY REZERVNÍM FONDŮM + VH MINULÝCH LET = BILANČNÍ ZISK/BILANČNÍ ZTRÁTA Zisk v účetních datech je...

Rozdíl mezi provozními náklady a provozními výnosy tvoří

Provozní výsledek hospodaření, rozdíl mezi fin. náklady a fin. výnosy tvoří Finanční výsledek hospod, který spolu s provozním výsledkem hospodaření tvoří Výsledek hospodaření za běžnou činnost. Rozdíl mezi mimořádnými náklady a výnosy tvoří Mimořádný...

Hlavní výnosy u jedn. typů podniků:

Výrobní podnik: tržby za prodej vl. výrobků a služebObchodní podnik: obchodní rozpětí (rozídl mezi prodejní a nákupní ceno)Bankovní podnik: rozdíl mezi kreditními a debetními úrokyVýnosy tvoří: Provozní výnosy z hlavní činnosti podniku (tržby za...