Štítek: podniková strategie

Pohled podnikových financí

– pohled podnikových financí – kapitál je penězi ocenitelnou sumou prostředků (věcných a finančních), kterou do podnikání vložili vlastníci a věřitelé. Tato definice umožňuje s ohledem na užití prostředků shrnutí různých dimenzí podnikových financí,...

Kapitál

Kapitál z makroekonomického (národohospodářského hlediska)– 3 výrobní faktory: práce, půda, kapitál– formy kapitálu:•Kapitál reálný/věcný (stroje, zařízení, budovy)•Kapitál nominální/peněžní (hotové peníze, zaknihované peníze, substituty peněz)Termín kapitál z mikroekonomického (podnikohospodářského) hlediska– pohled bilanční – z tohoto...

Postavení finančního řízení v podnikové struktuře

– nutnost prorůstání finančního řízení všemi úrovněmi vertikální organizační struktury až po řadové pracovníky:• 1. úroveň – finanční ředitel a jeho štábní útvary• 2. úroveň – hlavní ekonom divize a jeho štábní útvary• 3....

2) Princip čisté současné hodnoty

2) princip čisté současné hodnoty – čistá současná hodnota představuje rozdíl mezi diskontovanými příjmy z určité činnosti a diskontovanými výdaji na tuto činnost 3) princip respektování faktoru času – koruna získaná dnes má větší...

Funkce finančního řízení podniku

1) získávání finančních zdrojů pro založení a další rozvoj podniku2) volba optimální kapitálové struktury3) financování a řízení oběžného majetku, výběr optimální formy krátkodobého financování4) investování podnikového kapitálu do DHM a DNM, případně DFM, volba...

Cíle, úkoly a principy finančního řízení podniku

– rozhodující dílčí finanční cíle podniku:• trvalá platební schopnost a perspektiva dlouhodobé likvidity• trvalý dostatečný vysoký zisk a rentabilita vlastního kapitálu– finanční cíle jsou základem formování všech dalších podnikových cílů – jejich stanovení závisí...

Finanční majetek

– finanční majetek – zahrnuje peněžní prostředky podniku a jiná finanční aktiva, zejména různé druhy krátkodobých a dlouhodobých CP – finanční zdroje – zpravidla je charakterizujeme jako tokovou veličinu – jako souhrn peněz, které...

Institucionální pojetí

Úlohy finančního managementu na úrovni procesů Úlohy finančního managementu na úrovni struktur• navrhování optimální podoby finančních toků v podniku, tzn. jejich řízení, organizování, plánování a kontrola za pomocí cílových kritérií• příprava a realizace získávání...

Cíl dlouhodobé maximalizace …

– cíl dlouhodobé maximalizace rentability je přirozeně platným v případě každého podnikatelského rozhodnutí a představuje vždy zohledňovaný požadavek podnikových financí. K tomuto cíli se přidává – cíl zachování likvidity – tento cíl je nezbytnou,...

Rentabilita je kvocient:

• zisku• a jiné libovolné veličiny (vlastní kapitál, cizí kapitál, celkový kapitál, dlouhodobý kapitál. . .)– rentabilita je měřítkem úspěšnosti podnikatelského subjektu – možné dimenze podnikového zisku:• EBT (Earnings before Interest)• EBIT (Earnings before...