Štítek: podnikové hospodářství

Signalizování při poklesu …

Signalizování při poklesu bilanční zásoby pod tzv. objednací úroveň – musí být stanovena tak, aby s danou spolehlivostí uspokojovala vznikající vnitropodnikové potřeby od okamžiku signálu do okamžiku příchodu dodávky. Pří stanovení velikosti objednacího množství...

Při stanovení optimální …

Při stanovení optimální velikosti zásob je základním kritériem minimalizace celkových nákladů na pořízení, skladování a udržování zásob. – je důležité stanovit vhodný objednací systém na doplňování zásob. Kritériem při řízení zásob je minimalizace celkových...

Řízení zásob

– znamená jejich udržování na úrovni, která odpovídá potřebám výrobní i nevýrobní činnosti podniku. Musí přihlížet na časovou potřebu na výrobu u dodavatele s ohledem na dobu předpokládané spotřeby. Na rozhodnutí o velikosti zásob...

Strategické zásoby

– zabezpečují „přežití“ podniku při nepředvídaných kalamitách, např. přírodní pohromy, stávky apod. Nejsou předmětem řízení zásob a o jejich tvorbě a velikosti rozhoduje vrcholový management podniku Spekulační zásoby– vytvářejí se ve snaze docílit nákupních...

Tyto zásoby můžeme členit na:

o běžnou zásobu, která vzniká v důsledku nákupu nebo dopravy materiálu v dávkácho pojistnou zásobu, kterou vytváříme za účelem zachycení náhodných výkyvůo vyrovnávací zásobu, která řeší nesoulad průměrné výkonnosti navazujících pracovišťo zásobu pro předzásobení,...

Zásoby nedokončené výroby

– produkty, na nichž byly provedeny některé výrobní operace. Nejsou už surovinou, ale nejsou také ještě hotovými výrobky. Velikost nedokončené výroby záleží na délce a složitosti výrobního procesu a počtu vyráběných typů výrobků. Zásoby...

Klasifikace zásob

– pojmenování jednotlivých druhů zásob je nezbytné k jejich správnému řízení výrobní zásoby zásoby nedokončené výrobydle stupně zpracování zásoby hotových výrobků zásoby zboží rozpojovací zásobyzásoby zásoby na logistické trase technologické zásobydle funkce podniku strategické...

Přidaná hodnota

přidaná hodnota = hodnota produkce – náklady na suroviny, materiál a služby čistá produkce (přidaná hodnota bez odpisů)PP parciální =počet pracovníků (odpracovaných hodin) – růst produktivity práce je podmínkou růstu podniku a mzdový nárůst...

Celková produktivita:

Celková produktivita: výstup P = Σ zdrojových vstupů (zvěčnělé i živé práce Produktivita parciální: význam pro řízení vnitropodnikových útvarů výstup P = vstup (práce) V praxi se používá nejčastěji jako ukazatel produktivita práce (Pp):...

Kapacita výrobní jednotky:

Kapacita výrobní jednotky: výsledek jejího výkonu a doby, po kterou je v činnosti.Dobu činnosti vyjadřujeme pomocí časových fondů:– kalendářní časový fond, který je dán počtem dní v roce, může být vyjádřen i v hodinách....