Štítek: tržní ekonomika

12) Nezaměstnanost

Nezaměstnanost Přináší mnoho negativních sociálních důsledků v podobě poklesu životní úrovně nezaměstnaného a jeho rodiny. Nepříjemnou stránkou je také ztráta kvalifikace a tím i možnosti opětovně najít zaměstnání. Zvláštní význam má nezaměstnanost u mládeže,...

Tržní ekonomiky

– Tržní ekonomiky – zde o základních otázkách ekonomického života rozhoduje systém cen, trhů, zisků a ztrát. Firmy vyrábějí statky, které poskytují nejvyšší zisky (Co?), technikami s nejnižšími náklady (Jak?) a spotřeba vychází z...

K 4 ekonomické systémy

příkazová ekonomika→ o výrobě a rozdělování plně rozhoduje stát ( vláda )→ základním nástrojem je plán → centrální plán→ dochází část k selhání plánování ( podvýroba, nadvýroba )→ rozdělování důchodů formou přerozdělování přes státní...

Efektivnost investic

Efektivnost investic = dopad investiční činnosti na výrobu je opožděný. Růstu investic generuje růst výroby v dalším roce, přičemž výroba se mění mírnějšími tempy než investice. Přímé zahraniční investice = největší přímé zahraniční investice...

Veřejná obchodní soutěž

veřejná obchodní soutěž – musí žadatel povinně vyhlásit jestliže bude nabídková cena v určitém limitu – pro nemovitosti >= 50 mil Kč– ostatní případy >= 12 mil Kč– provozovatel telefonních sítí a služeb >=...

VEŘEJNÉ INVESTOVÁNÍ

VEŘEJNÉ INVESTOVÁNÍ Problematika veřejných investic se stala jedním z ústředních témat politických problémů. Jedná se o problematiku: – které investice mají být financovány– kolik investičních prostředků má být na veřejně prospěšné činnosti vynaloženo– v...

Specifikace

Specifikace = zúžení, omezení nucených podmínke pro uzavření nabídky (dle návrhu nabídky) Druhy specifikace:– technické, funkční nebo výkonová– značková = technologie, jakost…– normalizované = spojení s podmínkami, plnění nových, určitých norem– kombinace těchto specifikací...

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA– uchazeč může podat několik nabídek na řešení veřejné zakázky (různé varianty) a žadatel je musí všechny zvážit – variantní řešení– jinak musí být vyhlášeno, že to bude bez variantního řešení – žadatel...

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE– podmínky založení a zrušení musí být vyhlášeny v obchodním věstníku, který žadatel vyhlásí. musí splňovat:– musí být dáno „ co se bude plnit“– doba a místo plnění „konání zakázky“– požadavky...

PŘEDMĚTEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

tuzemská osoba 1. právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba s bydlištěm v ČR2. fyzická osoba s bydlištěm mimo území ČR nebo právnická osoba se sídlem mimo území ČR, oprávněná podnikat na...