Štítek: výroba

1. CHARAKTERISTIKA PODNIKU A PRODUKČNÍHO PROCESU

PODNIKOVÁ EKONOMIKA CHARAKTERISTIKA PODNIKU A PRODUKČNÍHO PROCESU – podniky o organizační jednotky prod. procesu o produkují statky a podávají výkony – produkční proces o ovlivněn faktory: a) elementární • 1) lidské zdroje • 2)...

5. INVESTIČNÍ ČINNOST

INVESTIČNÍ ČINNOST Efektivnost investice – hodnocení (jednotlivé kroky):1. účelnost (analýza – kapacitní propočty – využití stávající kapacity; analýza trhů – trendy technologie, rozvoje, životní prostředí)2. varianty – definování (stávající stav –modernizace – nová investice)3....

22) Všeobecná rovnováha

Mikroekonomie 22. Všeobecná rovnováha Analýza všeobecné (celkové) rovnováhy konstruuje model ekonomiky odrážející vzájemnou propojenost jednotlivých trhů.Předpoklady modelu všeobecné rovnováhy:1. Existují jen dva lidé tvořící společnost – A a E2. Existují pouze dva statky –...

Dle závislosti nákladů na změnách objemu výkonů

fixní nákladyvariabilní nákladyproporcionálních nákladů (lineárně závislých)podproporcionálních nákladů (degresivně závislých)nadproporcionálních nákladů ( s progresivní závislostí) Podle příčinných vazeb k druhově, objemově, a jakostně specifikovanému výrobku či službě – přímé (jednicové)– nepříméMohou být vykazovány jako– režijní...

3.3 Centrálně plánovaná ekonomika

Dominantní pozici zaujímá centrální plán (co a jak pro koho vyrábět) – plán na alokaci zdrojů a rozdělení vytvořeného produktu. Chtějí předem zamezit neefektivnímu fungování hospodářství jako celku→ cíl nebyl nikdy dosažen (utopický projekt...

V tabulce jsou výstupy uváděny …

V tabulce jsou výstupy uváděny v jednotkách (oděvy – stovky, potraviny – tuny). Hranice výrobních možností je vyjádřena křivkou procházející body A, B, C, D, E a F. Zobrazuje všechny maximálně dostupné kombinace produkce...

1. Základní pojmy a souvislosti ekonomie

1.1 Základní pojmypotřeba – pocit, že se něčeho nedostává, odstranění spotřebou. Stále se rozšiřují.statek – slouží k uspokojení potřeb, nejsou dostatečně dostupnévolné statky – statky volně dostupné z přírody – s vývojem společnosti jejich...

Dále se používá procentní rozbor

– kromě abs. hodn. se posuzuje i jejich podíl a sleduje se jejich vývoj v jedn. obd.Poměrové ukazatele – podíl 2 abs. ukazatelů – ukazatel likvidity (poměr oběžných aktiv ke krátkodobým závazkům)Ukazatelé přidané hodnoty...

Výrobní činnost podniku

Výroba: činnost, při které se za pomoci výrobních faktorů získávají výrobky nebo služby. Výroba ovlivňuje ekonomiku podniku a konkurenční schopnost. Snaha o co nejnižší náklady a nejkratší dobu na výrobu.Výrobní proces probíhá v etapách....

Skladování zásob hotových výrobků

– u kusové výroby sklad hotových výrobků prakticky není potřeba– u výrobků spotřebního průmyslu je skladování nezbytné Balení– zahrnuje návrh na výrobu obalového materiálu tak, aby bylo zabezpečeno uložení i ochrana. Obal by měl...