Štítek: živnost

28) Soukromé podniky – živnosti

Soukromé podniky – živnosti Zakladatelem živnosti může být podle živnostenského zákona každý občan, který dosáhl 18 let věku, je způsobilý k právním úkonům a je bezúhonný. živnost lze charakterizovat jako soustavnou činnost provozovanou podnikatelem...

26) Založení podniku

Založení podniku Rozhodne-li se podnikatel založit podnik, musí zvažovat:1) Jaké výrobky a v jakém množství bude vyrábět nebo jaké služby bude poskytovat2) Jakou technologii zvolí a jaké hospodářské prostředky ke své činnosti bude potřebovat3)...

Podle předmětu podnikání se živnosti dělí na:

• Obchodní• Výrobní• Poskytující služby Kritéria pro vymezení dělení podniků• obchodní firma• počtem zakladatelů,• způsobem přebírání rizika a rozdělování zisku,• rozsahem ručení za závazky podniku,• způsobem řízení podniku,• způsobem vytváření základního kapitálu,• možností získání...

Podnikání dle Živnostenského zákona

Živnost je podnikání, na které je vyžadováno živnostenské oprávnění. Živnostenský list musí mít jak fyzická, tak právnická osoba podnikající dle Živnostenskéhozákona nebo dle zvláštních předpisů, Rozdělení živnostíZ hlediska průkazu odborné způsobilosti:• Ohlašovací – smějí...

ZÁNIK ŽIVNOSTI:

ZÁNIK ŽIVNOSTI:1.) smrtí podnikatele2.) zánikem právnické osoby, výmazem zahraniční osoby z obchodního rejstříku3.) uplynutím doby, pokud bylo vydáno na dobu určitou4.) rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ ZE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA: povinnosti...

ROZDĚLENÍ ŽIVNOSTÍ:

ROZDĚLENÍ ŽIVNOSTÍ:1. podle druhu činnosti:a) obchodníb) výrobníc) poskytování služeb 2.) podle vzniku práva k provozování činnostia) ohlašovací– řemeslné– vázané– volnéb) koncesované– provozování pouze na udělení koncese PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ:– přerušit lze maximálně na 2 roky,...

DOKLADY PŘI ZALOŽENÍ ŽIVNOSTI:

DOKLADY PŘI ZALOŽENÍ ŽIVNOSTI:1.) „OHLÁŠENÍ“ ŽÁDOST ( ohlašovací, koncesovaná)a) na živnostenském úřaděb) na internetu 2.) OBČANSKÝ PRŮKAZ3.) VÝPIS Z TRESTNÍHO REJSTŘÍKU ( na okresním soudě)4.) DOKLAD O BEZDLUŽNOSTI NA DANÍCH ( na finančním úřadě...

ŽIVNOST

ŽIVNOST– je soustavná činnost provozovaná samostatně, pod vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem (nepřetržitě) SUBJEKTY:A) FOB) PO ŽIVNOST NENÍ:– činnosti vyhrazené zákonem státu nebo určené PO...

Živnostenské oprávnění

Živnostenské oprávněníMístní příslušnou předkládání žádosti o živnostenské oprávnění je odlišná u fyzické a právnické osoby. Fyzická osoba předkládá žádost v místě podnikání. Právnická osoba v sídle podnikatele. Živnostenský rejstříkJe přehled živností v daném územním...

Obecné náležitosti ohlášení

Obecné náležitosti ohlášení U FYZICKÝCH OSOB– jméno a příjmení– trvalé bydliště – rodné číslo– oznámení zda soud nebo správní orgán uložil zákaz činnosti– jestliže je ustanoven odpovědný zástupce, tytéž údaje o něm– obchodní jméno–...