Štítek: CASH FLOW

Jak lze zvyšovat cash flow

• zvýšit tržby využitím vztahu mezi změnou ceny a množ. prodaného zboží,výrobků,služeb• přesvědčit odběratele a zákazníky, aby platili včas resp. dříve• prodat pohledávky faktoringové společnosti• platit dodavatel. později, když to nenaruší obchod.styky, etiku podnikání...

Sledujeme CF ve členění na:

• Peněžní tok z běžné činnosti: (základní výdělečná činnost podniku)• HV, Nepeněžní operace, Změny OA • Peněžní tok z investiční činnosti (pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku)• Výdaje na investice, Příjmy z prodeje stálých aktiv...

Přehled CF

• Disponibilní peněžní prostředky podniku na počátku sledovaného období• Tvorba peněžních prostředků• Užití peněžních prostředků• Disponibilní peněžní prostředky na konci období• Peněžní tok za sledované obdobíVyužití CF• Krátkodobé a dlouhodobé plánování finančního hospodaření• Hodnocení...

Peněžní toky v podniku

CASH FLOW•Vznik v USA v 50. Letech a rozšířeni během 70. let•Výkaz CF – výkaz peněžních toků – změny peněžních prostředků podniku za dané období•Výkaz CF zjišťuje: -skutečný příjem peněz (peněžních ekvivalentů) do pokladny...

Příklad 3:

Vliv fixních nákladů na cash flow – porovnáváme dvě rozdílné formy podnikání – supermarket a hotel. Údaje o jejich tržbách, nákladech a zisku jsou uvedeny v tabulce.Podnik Tržby Variabilní náklady Fixní náklady Zisk (ztráta)Období...

Příklad 1:

Zisk versus cash flow – podnik vyfakturoval zboží za 2000 Kč, materiálové náklady byly 1400 Kč, odpisy 200 Kč. Odběratelé zaplatili hotově 60 % fakturované částky, zbytek zaplatí v příštím (2.) období. Za materiál...

Příklad 2:

Vliv způsobu odpisování na cash flow – podnik pořídil investici za 10 000 €, z níž v dalších 5 letech bude mít příjem 2150 € ročně (pro zjednodušení abstrahujeme kromě odpisů od dalších nákladů...

Příjmy a výdaje představují …

– příjmy a výdaje představují trvalý peněžní tok – cash flow.– úkolem finančního managementu je zajistit nejen tvorbu zisku, ale i to, aby podnik měl v každém okamžiku dostatečný stav hotovosti Zisk versus cash...

Podle časového okamžiku

Podle časového okamžiku, k němuž rozvahu sestavujeme rozeznáváme: zahajovací rozvahu (při vzniku podniku), počáteční rozvaha (k počátku účetního období), konečnou rozvahu (sestavuje se ke konci účetního období a při ukončení podniku)Cash flow – pohyb...

Rozvaha a cash flow

Rozvaha – poskytuje přehled o stavu aktiv a pasiv k určitému datu (k rozvahovému dni)– informuje nejen o stavu a složení majetku podniku, ale i o zdrojích, ze kterých byl majetek pořízen– sestavuje se...