Štítek: financování

34) Financování podniku

Financování podniku Při financování a finančním řízení podniku je třeba vyřešit tyto nejdůležitější problémy:1) Do čeho má podnik investovat2) Z čeho má podnik investovat3) Kolik ze získaných přínosů ponechat v podniku Na stranu aktiv...

1. CHARAKTERISTIKA PODNIKU A PRODUKČNÍHO PROCESU

PODNIKOVÁ EKONOMIKA CHARAKTERISTIKA PODNIKU A PRODUKČNÍHO PROCESU – podniky o organizační jednotky prod. procesu o produkují statky a podávají výkony – produkční proces o ovlivněn faktory: a) elementární • 1) lidské zdroje • 2)...

4. ČINNOSTI PODNIKU

ČINNOSTI PODNIKU = řetězec, komplex činností, např. výrobní, nákupní, finanční, odbytová, investiční, výzkum + vývoj …; Složitá otázka je určení nejdůležitější ( nejproblémovější) z těchto činností; dříve tak byla označována činnost výrobní, dnes jsou...

Interní forma financování – ODPISY

• vyjadřují fyzické i morální opotřebení majetku, přenáší hodnotu majetku do nákladů• fixní náklad; vrací se v tržbách – proto zdroj pořízení nového majetku• souhrn odpisů = oprávky• účetní odpisy – snaha zachytit co...

B. OBLAST INVESTOVÁNÍ

Nabytí hmotného investičního majetku –Nabytí nehmotného investičního majetku –Nabytí finančních investic –Výnosy z prodeje hmot.investičního majetku +Výnosy z prodeje finančních investic +Inkaso pohledávek z komplexního pronájmu +Úhrada závazků ke komplexnímu pronájmu – . C....

7. FINANČNÍ MOŽNOSTI

Živnostník, FO – minimální kapitálové vybavení. Obtížný přístup k cizím zdrojům (úvěry)- problém ručení, obvykle chtějí málo peněz (řádově statisíce), což je pro banku neatraktivní, dnes konkurence bank,(kampeličky)v. o. s. – vlastní kapitál tvoří...

Vybrané aspekty dluhového financování

– schéma hodnocení různých forem dluhového financování ze strany podniku Kritérium Forma dluhového financování– náklady– časový rámec vzniku fixních nákladů– rychlost opatření– poskytnutí záruk– délka splatnosti úvěru– možnosti výpovědi– formality Formy krátkodobého dluhového financovánía)...

Aspekty podílového financování u akciových společností

– základní kapitál je v případě a. s. tvořen součinem jmenovité hodnoty akcií a počtem emitovaných kusů. Jmenovitá hodnota akcie je účetní veličinou představující výši podílu na základním kapitálu a. s.– ne každá a....

Financování podílové

– je financováním z vkladů vlastníků tvořících základní kapitál. Tento způsob financování se odlišuje od ostatních forem externího financování právním postavením poskytovatele kapitálu– typickým příkladem podílového financování je založení podniku, kdy podílníci (společníci, vlastníci)...

Formy financování z hlediska délky financování

• krátkodobé financování – jedná se o financování se splatností do 1 roku• střednědobé financování – jedná se o financování se splatností od 1 roku do 5 let• dlouhodobé financování – jedná se o...