Štítek: měnový kurz

7) Platební bilance, devizový trh a vnější měnová politika

Platební bilance, devizový trh a vnější měnová politika Platební bilance vyjadřuje ekonomické transakce subjektů dané země (rezidentů) se zahraničím během určitého období. Podle MMF je platební bilance rozdělena zhruba do těchto částí:1. B ě...

Spekulace

– očekávaný vývoj kursů akcií. Cenné papíry bývají nakupovány zpravidla na krátkou dobu, aby byly se ziskem prodány. Spekulace na vzestup kursu (á la hausse); spekulace na pokles (á la baisse) – aby byly...

Vnější měnová politika

Vnější měnová politikaCílem ovlivňování měnových kurzů centrální bankou je ovlivnění základní makroekonomických ukazatelů.V teorii pružných m.k.má vláda dvě možnosti, jaké zaujmout k této situaci stanovisko. Buď může do měnových kursů vůbec nezasahovat a ponechat...

Systémy měnových kursů

6.4. Systémy měnových kursůVývoj kursu nemusí probíhat jen na základě volné hry tržních sil.• fixní měnové kursy: používáno v období zlatého standardu ( mezi válkami ), tehdy byly měnové parity určovány na základě obsahu...

Devizový trh

6.3.1. Devizový trhNa devizovém trhu je stejně jako na ostatních trzích cena určována poptávkou a nabídkou po dané komoditě. Obchoduje se zde s měnami různých zemí. Střetávají se zde zájmy kupujících a prodávajících různé...

Systémy měnových kursů

Systémy měnových kursůVývoj kursu nemusí probíhat jen na základě volné hry tržních sil.• fixní měnové kursy: používáno v období zlatého standardu, tehdy byly měnové parity určovány na základě obsahu zlata, které daná národní měna...

Faktory působící na měnové kursy

Faktory působící na měnové kursy:• vývoj zahraničního obchodu – když zahraniční obchod roste, zvyšuje se v zahraničí poptávka po penězích exportující země. Export má pro vyvážející zemi apreciační účinky.• vývoj reálných úrokových měr –...

Měnové kursy

Měnové kursyMezi státy se obchoduje v tzv. volně směnitelných měnách. Nejčastěji se jedná o silnou, stabilní a uznávanou měnu (například marka, $, JPY, …). Cena těchto platidel se stanovuje na mezinárodním peněžním trhu. Na...

Mezinárodní měnový fond

• Instituce, která má podporovat stabilizaci mezinárodního měnového systému. Jeho úkolem je zejména napomáhat překonávání pasiv platebních bilancí jednotlivých členských zemí.• MMF poskytuje zemím, které se dostávají do obtížné platební situace, úvěry k pokrytí...

Měnové kurzy

Současné měnové kurzy jsou určovány v rozhodující míře vztahem nabídky a poptávky na devizových trzích, avšak vlády se snaží svými opatřeními předcházet přílišným výkyvům. Tento systém se označuje jako řízený systém plovoucích kurzů a...