Štítek: oligopol

13. Přednáška – Oligopol – pokračování

Oligopol – pokračování Cenové vůdcovství Jedna firma iniciuje růst P a očekává, že ji ostatní firmy budou následovat. Následník má zalomenou popt.křivku. Typy cenového vůdcovství:1. barometrický cenový vůdce – na trhu je jedna firma,...

12. Přednáška – Monopol v dlouhém období

Monopol v dlouhém období Může se nacházet ve třech situacích. Závisí to na velikosti trhu, která z daných situací nastane. Tyto situace se týkají využití kapacit: 1. využívá plně kapacity (optimálně) – je v...

Monopson

• opak monopolu• trh na němž je pouze jeden kupující Oligopol• několik firem v odvětví• diferencovaný produkt• bariéry vstupu umožňující firmám stanovit cenu nad MC• chování oligopolních firem je ovlivněno jejich vzájemnou závislostí Smluvní...

Cenová tvorba v podmínkách oligopolní struktury

– důležitý faktor při snaze o dosažení stabilizace za výhodných podmínek pro vedoucí firmu. Hledání ceny záleží na:Znalost vlastního výrobku – technická charakteristika, vhodnost pro uspokojování potřeb.Analýza poptávky – rozměr, demografické, sociální a psychologické...

Vznik oligopolních struktur

je odrazem vývoje výrobních podmínek – rozsah produkce nutné k efektivnímu podnikání, a vztah nákladových a poptávkové křivky odvětví. Vztah MC a MR určuje, kde jsou optima fungování. Jestliže je poptávka dostatečně vysoká, otevírá...

9.3 Rovnováha v podmínkách oligopolu

V moderních ekonomikách převládá převaha několika málo firem, dodávajících rozhodující část produkce – oligopolní struktury. Dt – tržní poptávkaDd – poptávka po výrobcích dominantní firmy (můžeme si představit i jako uskupení několika hlavních firem,...

Jelikož je cena vůči nim objektivní …

Jelikož je cena vůči nim objektivní (nezměnitelná), usiluje o maximalizaci zisku→ musí snižovat náklady (forma cenové konkurence), hledá účinnější využití výrobních faktorů, jimiž disponuje. Dokonalá konkurence je cestou úspor, zdokonalování a hospodářského pokroku. Je...

Charakteristickým rysem oligopolu …

– Charakteristickým rysem oligopolu je tak vzájemná závislost firem, vedoucí k tzv. strategickému rozhodování. – V případě oligopolu je nutno rozlišovat dva případy:* smluvní oligopol* oligopol s dominantní firmou Smluvní oligopol– Smluvní oligopol vzniká...

V postavení monopsonu jsou takové firmy,…

– V postavení monopsonu jsou takové firmy, které jsou výlučnými odběrateli specifické produkce, nejčastěji určitých součástí výrobků, které samy nevyrábějí. V postavení monopsonu je např. i stát jako jediný kupující vojenské produkce. Oligopol –...