Štítek: zisk

Finančně ekonomický výsledek FO

daně z příjmů FO zisk čistý zisk přidaná ocenění podnikatele výnosyhodnota mzdové náklady zaměstnanců finanč. A ost. Náklady, odpisy ostatní materiálové náklady (spotřeba materiálu, energie, služby) Ekonomická přidaná hodnotaZákladem je čistý zisk z hlavní...

Výkaz zisků a ztrát – výsledovka

+ Tržby za prodej zboží– Náklady vynaložené na zboží= Obchodní marže+ Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb+ Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby+ Aktivace– Výrobní spotřeba materiálu, energie a služeb= Přidaná hodnota– Odpisy...

Příklad:

(+) (+) (+)mimořádné výnosy (-) mimořádné náklady = mimořádný výsledek + mimořádný zisk – mimořádná ztráta výnosy (-) náklady = hospodářský výsledek (zisk, ztráta) před zdaněním tj. hrubý zisk (-)daně (z příjmu práv osob)...

Čistý zisk podniku, bývá považován …

Čistý zisk podniku, bývá považován za jeho disponibilní zisk. Nerozdělený zisk se rozumí čistý zisk snížený o podíly do příslušných fondů a o dividendy resp. jiné podíly vlastníků na zisku. Ekonomický zisk zohledňující nejen...

Finanční výsledek hospodářské činnosti podniku

Hospodářský výsledek = finanční výsledekHospodářský výsledek je vyčíslen jako rozdíl mezi výnosy a náklady:Zisk – přebytek výnosů nad náklady,Ztráta – přebytek nákladů nad výnosy.Je vykazován ve výkazu zisku a ztrát a rovněž v rozvaze...

5. ADMINISTRATIVNÍ NÁROČNOST A ROZSAH VÝDAJÚ

a.s. – Sestavení zakladatelské listiny a stanov společnosti. Svolání ustavující valné hromady a notářsky ověřený zápis o založení a.s. Úpis akcií, zápis do OR, vedení účetnictví, povinnost vytvářet rezervní fond.s.r.o. – K založení společnosti...

Počet zakladatelů

Minimální počet společníků• kapitálové obchodní společnosti – jedna osoba (fyzická nebo právnická)• osobní společnosti – minimálně dvě osoby• družstvo -pět fyzických nebo dvě právnickéosobyMaximální počet společníků – u s.r.o. 50 osob. Ručení společníků za...

d) Subsystém ekonomický představují dvě složky:

subsystém technicko ekonomický, charakterizují ho vazby mezi vstupy (inputy) používanými ve výrobě a výstupy (outputy) z ní. subsystém finanční, jeho prvky jsou finanční zdroje (kapitál) vlastní a cizí, alokované do jednotlivých složek majetku, na...

Teorie podnikatelského objevování

• Podnik. objevování vykonává neustálý tlakna trhy a vyvolává tendence , které trhyv každém okamžiku zbavují nerovnovážnýchsituací• Podnik. úspěch (neúspěch) je tvořenneohrožeností, nutkáním a předtuchou– to ale neumožňuje systematicky vylíčit sleddeterminovaných událostí (tedy utvořit...