Archiv měsíce: Červen 2008

Strategie nebo eurostrategie?

Strategie nebo eurostrategie?• evropská integrace je pro českou firmu určitou formou urychlené a zároveň přitlumené globalizace• je na jedné straně rychlejším otevřením se mezinárodní konkurenci a podřízením se pravidlům náročných trhů• na straně druhé...

PŘÍPRAVA PRO OPEROVÁNÍ NA JVT

PŘÍPRAVA PRO OPEROVÁNÍ NA JVT• definovat svůj evropský záměr, tj. zda firma hledá euro-strategii – lokální nebo mezinárodní• analyzovat vnější evropské prostředí tvořené politiko-právními, ekonomickými, technologickými a sociálními charakteristikami a vývojovými trendy EU• analyzovat...

VOLBA STRATEGIE PRO EU

VOLBA STRATEGIE PRO EU• souvisí s volným pohybem zboží, osob, kapitálu• jde o průnik na nové trhy• závisí na velikosti firmy Výhody pro malé firmy?• lokálně orientované firmy střední až menší, nemohou počítat s...

EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR• kontroluje, zda jsou řádně využívány finanční zdroje EU• kontroluje, zda byly vybrány všechny příjmy EU• zda všechny vzniklé výdaje vznikly zákonným a řádným způsobem• a také zda byl rozpočet EU řádně...

LOBBYISTI

LOBBYISTI• svazy podnikatelů, představitelé zaměstnaneckých odborů (ale nemusí to nutně být jen odbory)• snaha ovlivnit zákonný rámec• proč roste role lobbyismu při EU?• 1985 – 1990 – růst počtu legislativních aktů, o kterých rozhodovala...

Hlavní úkoly Evropského parlamentu

Hlavní úkoly Evropského parlamentu (demokratická legitimita evropského práva)• sdílí s Radou pravomoc schvalovat evropskou legislativu• vykonává demokratický dohled nad všemi institucemi EU a zejména nad Komisí• má možnost zablokovat legislativu• sdílí s Radou pravomoc...

SOUDNÍ DVŮR ES

SOUDNÍ DVŮR ES (A SOUD PRVNÍ INSTANCE A SOUD PRO VEŘEJNOU SLUŽBU)• hlavním úkolem je zajistit, aby legislativa EU (či právo Společenství) byla vykládána a aplikována stejným způsobem v každém členském státě EU• Soudní...

EVROPSKÁ KOMISE

EVROPSKÁ KOMISE• politicky nezávislá, nadnárodní, ale 27 členů Komise je nominováno 27 členskými státy, musí sledovat zájem EU• obhajuje zájmy EU jako celku, hnací síla v institucionálním systému EU (Bílé a Zelené knihy), ale...

EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÝ PARLAMENT• EP se skládá ze zástupců lidu států sdružených v EU; volba na 5 let; jsou voleni ve všeobecných a přímých volbách• počet zastupitelů je různý v závislosti na počtu obyvatel členských států...

RADA EU

RADA EU• hlavní rozhodovací orgán EU• sídlí v Bruselu• za každý členský stát příslušný ministr• v současné době devět formací (sestav) Rady: např. Ecofin – ekonomické a finanční záležitosti; zaměstnanost, sociální politika, zdraví a...