Štítek: ceny

54) Ceny

Ceny Aby lidé vytvořily větší množství dokonalejších statků a služeb, vznikla dělba práce.S ní je spojena směna, tj. výměna výsledků práce mezi jednotlivci a skupinami lidí. Při naturální směně se mezi sebou přímo směňovaly...

41) Marketing

Marketing Základem marketingu je poznání trhu a práce s ním. Provádí se činnosti označované jako výzkum trhu. Pro uskutečňování všech funkcí podniku má zásadní význam zjistit potřeby a přání lidí (zákazníků), tyto potřeby a...

10. CENY

CENY Metody stanovení ceny– 1. Hodnotový typ cenyo zisk se zahrnuje do ceny výrobků nebo služeb– 2. Nákladový typ cenyo cena vychází ze součtu nákladů spojených s výrobkem– 3. Výrobní typ cenyo vychází z...

Domácnosti představují nabídkovou stranu

– motivováno maximalizací užitku. Výnosy jsou závislé na výkonnosti výrobních faktorů, mezní produkt jednotlivých výrobních faktorů klesá→ klesá i příjem z mezního produktu.o MRPF – Příjem z mezního produktu je dodatečný příjem, který firma...

Rovnováha na MC X MR

Rovnováha na MC X MR→ náklady mrtvé váhy – části přebytků, které se nerealizují (zanikají) v důsledku omezení rozsahu produkce. Platí také, že se tím snižuje přebytek spotřebitele ve prospěch přebytku výrobce.Monopol prodává za...

Cenová tvorba v podmínkách oligopolní struktury

– důležitý faktor při snaze o dosažení stabilizace za výhodných podmínek pro vedoucí firmu. Hledání ceny záleží na:Znalost vlastního výrobku – technická charakteristika, vhodnost pro uspokojování potřeb.Analýza poptávky – rozměr, demografické, sociální a psychologické...

Ekonomika dosahuje alokační efektivnosti

Ekonomika dosahuje alokační efektivnosti tehdy, jestliže jsou zdroje a výstupy ekonomiky použity způsobem, že neexistuje realokace zdrojů, po které by některý subjekt dosahoval vyššího užitku, aniž by se snížil užitek jiného subjektu→ v podmínkách...

Administrativní cena

– uměle vytvořena, obvykle podle pravidel a konstrukce dané právními normami (zák. o uče.) – jednoznačné stanovení – pro daňové účely, oceňování nemov., pro vnitropod. účely Druhy cen: pořizovací (cena, za kterou byl majetek...

Ačkoli stát vyplácí …

– Ačkoli stát vyplácí subvenci jen výrobcům, ve skutečnosti subvencuje jak výrobce, tak i spotřebitele. – Subvencování ceny umožňuje spotřebitelům nakupovat za nižší cenu. V našem příkladu bychom mohli říci, že stát subvencuje zemědělce...

Cenový strop fakticky prodražuje …

– Cenový strop fakticky prodražuje zboží těm spotřebitelů, kteří jej kupují „zčásti“ za nepeněžní náklady. Subvence k ceně (cenová podlaha) – Další možností cenové regulace je stanovování cenových podlah, nebo-li minimálních cen za niž...