Štítek: kapitál

MAJETEK =Kapitál (=zdroje)

Koloběh a obrat kapitáluRozpracovaná (nedokončená) výroba výrobky (jejich prodej a následné výnosy)Pohledávky u odběratelů (příjmové platby, inkaso pohledávek) peněžní prostředky Rozdělení finančního výsledku odvody(daně), rozdělení zisku Peněžní prostředky do výroby (nákup faktorů, výdajové platby)...

Objem obratu lze vyjádřit:

– celkovými ročními výnosy (tržbami), tj. výstupy,– celkovými náklady, tj. vstupy. Hlavní způsoby zrychlování kapitálu:– zlepšování technologie– optimalizace zásob– urychlení odbytu výrobků a zboží Oceňování podniku• Celkovou hodnotu podniku potřebujeme znát při prodeji nebo...

Optimalizace kapitálové struktury

• optimální kapitálová struktura – minimum celkových nákladů na podnikový kapitál• celkové náklady na kapitál: Ko(WACC) = Kj (l-T)(B/V) + Ke(S/V)ko – náklady na celkový kapitálkj – náklady na cizí kapitál před zdaněním ziskuke...

Základní kapitál

Základní kapitál je vytvářen peněžitými a nepeněžitými vklady společníků.• U akciové společnosti– Bez veřejné nabídky akcií – 2 mil. Kč– S veřejnou nabídkou akcií – 20 milionů Kč• U společnosti s ručením omezeným –...

Vlastní kapitál

– základní kapitál (základní jmění)– kapitálové fondy (např. u a.s. emisní ážio)– fondy ze zisku (např. zákonný rezervní fond, nedělitelný fond)– hospodářský výsledek minulých let– hospodářský výsledek běžného roku Cizí kapitál– dlouhodobý (dlouhodobé závazky...

Krátkodobý (oběžný) majetek

Krátkodobý (oběžný) majetek – ve věcné formě – zásoby – v peněžní formě – pohledávky a finanční majetek Přechodná aktiva – náklady příštích období– Příjmy příštích období– Kurzové rozdíly aktivní– Dohadné položky aktivní Dlouhodobý...

2. OPRÁVNĚNÍ K ŘÍZENÍ

a.s. – Nejvyš.org. je valná hromada. Vl. Podnik. činnost řídí představenstvo. Kontrol. Orgánem je dozorčí rada.s.r.o. – Nejvyšším orgánem je valná hromada. Statutárním orgánem je jednatel, kterého jmenuje a odvolává valná hromada. Jednatelem může...

4. NÁROKY NA POČÁTEČNÍ KAPITÁL

Živnostník, FO – nejsou ze zákona upravenyv. o. s. – nejsou ze zákona upravenyk.s. – komandita min. 5000Kč 5. ADMINISTRATIVNÍ NÁROČNOST A ROZSAH VÝDAJÚŽivnostník, FO – minimální, pouze povolení živnostenského úřaduv. o. s. –...

Povinnost tvorby základního kapitálu

Základní kapitál může být vytvářen resp. rozšiřován– vklady podnikatele a společníků, resp. Získáním tichého společníka,– přijetím nových členů společnosti,– prodejem akcií.Minimální rozsah základního kapitálu, potřebného pro založení společnosti je ze zákona definován u kapitálových...

3) Kapitál (K)

3) Kapitál (K) – výrobní faktor, který je sám výsledkem předchozí tvorby. Kapitálové statky neslouží konečné spotřebě, ale vstupují do výrobní spotřeby (stroje, nástroje, výrobní zařízení). Výrobní faktory jsou v omezeném množství, budeme je...