Štítek: kapitál

Formy podnikového financování

Formy financování z hlediska právního postavení poskytovatele kapitálu• financování prostřednictvím vlastního kapitálu – dosavadní vlastníci (např. společníci) vkládají dodatečně vlastní kapitál (hovoří se o podílovém financování) nebo ponechávají své podíly na zisku v podniku...

Determinanty potřeby kapitálu

• Externí faktory ovlivňující potřebu kapitálu:– struktura trhu opatřování– obstarávání odbytových trhů– cenová úroveň na trzích opatřování a trzích odbytových– regulace ze strany státu– změny výrobních technologií • Interní faktory ovlivňující potřebu kapitálu:– rozhodnutí...

Typické znaky cizího kapitálu

– poskytovatel neručí za závazky podnikatelského subjektu (postavení věřitele),– za jeho poskytnutí náleží investorovi sjednaná odměna – úrok, v žádném případě nedochází k účasti poskytovatele na úhradě ztráty,– je dán k dispozici podnikatelskému subjektu...

Pohled podnikových financí

– pohled podnikových financí – kapitál je penězi ocenitelnou sumou prostředků (věcných a finančních), kterou do podnikání vložili vlastníci a věřitelé. Tato definice umožňuje s ohledem na užití prostředků shrnutí různých dimenzí podnikových financí,...

Kapitál

Kapitál z makroekonomického (národohospodářského hlediska)– 3 výrobní faktory: práce, půda, kapitál– formy kapitálu:•Kapitál reálný/věcný (stroje, zařízení, budovy)•Kapitál nominální/peněžní (hotové peníze, zaknihované peníze, substituty peněz)Termín kapitál z mikroekonomického (podnikohospodářského) hlediska– pohled bilanční – z tohoto...

Institucionální pojetí

Úlohy finančního managementu na úrovni procesů Úlohy finančního managementu na úrovni struktur• navrhování optimální podoby finančních toků v podniku, tzn. jejich řízení, organizování, plánování a kontrola za pomocí cílových kritérií• příprava a realizace získávání...

Kap. vloží podnikatel

– vlastní kap., vloží-li věřitel (banka) – cizí kap. (dluh) – zachycuje pravá str. rozvahy – PASIVADělení kapitálu: vlastní – ZK(ZK, kap. fondy, fondy ze zisku, výsl. hosp. z min. let, výsl. hosp. z...

Vlastní kapitál – kapitál, který …

Vlastní kapitál – kapitál, který patří majiteli podniku, kapitál získaný od svých majitelů, který vydělal svou činností. Podíl vlastního kapitálu na celkovém kapitálu je ukazatelem finanční jistoty podniku. Mění se podle výsledků hospodaření v...

2. Majetková a kapitálová výstavba podniku

Majetková struktura podniku = podíl jednotlivých složek aktiv na celkovém majetku. Majetek podniku = souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dvě základní skupiny...

Finanční – obstarávání kapitálu …

– finanční – obstarávání kapitálu a udržování její optimální struktury– investiční – obstarávání dlouhodobého majetku jako stroje, zařízení, nemovitosti– vědeckotechnická – vývoj a výzkum, realizace nových nebo inovovaných výrobků a technologií– personální – zabezpečení...