Štítek: kapitál

PRACOVNÍ KAPITÁL MUSÍ BÝT V LIKVIDNÍ FORMĚ

– nastane-li situace, kdy krátkodobý cizí kapitál převýší – oběžných aktiv, vznikne nekrytý dluh Stanovení optimální výše oběžného majetku– výše, která zaručuje normální chod podniku s co nejnižšími náklady– používají se 2 postupy: 1....

Řízení pracovního kapitálu:

– OA – hrubý pracovní kapitál– čistý pracovní kapitál = OA – krátkodobé cizí zdroje (je to oběžný majetek krytý dlouhodobým kapitálem)jak kterou položku oběžných aktiv financovat? trvale vázané zásoby ve firmě – pojistná...

Pokud by se bral v úvahu …

Pokud by se bral v úvahu pouze první faktor, znamenalo by to, že pro podnik by bylo nejvýhodnější co nejvyšší zadlužení, protože při něm jsou průměrné náklady nejmenší (viz obrázek 1). Příčinou této skutečnosti...

3. Průměrné náklady kapitálu

Průměrné náklady kapitálu podniku jsou používány ve finančním řízení jako rozhodovací kritérium pro výběr optimální kapitálové struktury podniku. Jak již bylo uvedeno, za optimální kapitálovou strukturu se považuje takový poměr mezi vlastními a cizími...

Náklady na získání kmenového …

Náklady na získání kmenového kapitálu u zvyšujícího se dividendového výnosu se vypočítají podle vzorce: (1.2)kde Nk = náklady kmenového kapitálu, Dk = roční dividenda z kmenové akcie v Kč, Ck = tržní cena kmenové...

VÝPOČET NÁKLADŮ JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ KAPITÁLU

1. Náklady dluhuZa výdaj u cizího kapitálu se považuje úrok, který podnik musí zaplatit svým věřitelům. Cenu cizího kapitálu ovlivňuje i systém zdanění podniku, protože úroky z úvěru jsou odčitatelnou položkou pro zdanění zisku....

5. NÁKLADY KAPITÁLU

Při rozhodování o výši použití cizího kapitálu musí podnik respektovat zejména náklady spojené se získáním příslušného druhu kapitálu (cena kapitálu) a ekonomickou charakteristiku podniku.Výdaj, který musí podnik zaplatit za získání různých forem kapitálu, představuje...

Při rozhodování o zdrojích financování …

Při rozhodování o zdrojích financování na krytí jednotlivých druhů aktiv by měla být dodržována základní (tzv. zlatá) finanční pravidla:– dlouhodobé investice nesmí být financovány krátkodobými zdroji,– vlastní jmění má být větší než cizí zdroje,–...

Finanční strukturu a.s. tvoří:

1. vlastní kapitál, který je dlouhodobým zdrojem financování a patří majitelům podniku. „Je hlavním nositelem podnikatelského rizika, jeho ukazatel je proto ukazatelem finanční jistoty (nezávislosti) podniku.“ Synek 1996, s.49 , 2. cizí kapitál (zdroje)...

4. KAPITÁL V PODNIKU

Kapitálová struktura je struktura dlouhodobého kapitálu podniku k určitému okamžiku. Představuje zdroje financování, ze kterých je financován fixní majetek a trvalá část oběžného majetku. Kapitálová struktura je součástí finanční struktury kapitálu, která zahrnuje veškeré...