Štítek: podnik

2) Divizionalizace, což je typ …

2) Divizionalizace, což je typ specializace podle objektu. Předpokládá specializaci vytvořené organizační jednotky na daný objekt, kterým může být např. výrobek, trh, region, projekt. vedení podniku výrobková skupina1 výrobková skupina2 výrobková skupina3 výrobková skupina4...

Organizační výstavba podniku

Cílem podnikatele je zvyšovat hodnotu svého podniku. V případě, že vlastník nechce, nebovzhledem k velikosti podniku nemůže, řídit podnik sám, je třeba oddělit řízení od vlastnictví.Podmínkou pro oddělení řízení od vlastnictví podniku je, aby...

Tržby

Hlavní složka výnosů podnikuTržby z prodeje zbožíTržby z prodeje vlastních výkonůTržby jsou ovlivněnyrůstem objemu prodeje zvyšováním kvality a technické úrovně výkonů, zlepšením servisu, účinnou reklamou, zaváděním nových výrobků a služeb atd.,stanovením ceny vzhledem k...

Hospodářský výsledek z finančních operací

+ Provozní hospodářský výsledek– Daň z příjmů za běžnou činnost= Hospodářský výsledek za běžnou činnost po zdanění (zisk nebo ztráta)+ Mimořádné výnosy– Mimořádné náklady– Daň z příjmů z mimořádné činnosti= Mimořádný hospodářský výsledek po...

Objem obratu lze vyjádřit:

– celkovými ročními výnosy (tržbami), tj. výstupy,– celkovými náklady, tj. vstupy. Hlavní způsoby zrychlování kapitálu:– zlepšování technologie– optimalizace zásob– urychlení odbytu výrobků a zboží Oceňování podniku• Celkovou hodnotu podniku potřebujeme znát při prodeji nebo...

Krátkodobý finanční majetek je …

Krátkodobý finanční majetek je vykazován v– hotovosti v pokladně– bezhotovostních peněžních prostředcíchOceňování krátkodobého majetku– hotovost a vklady– zásoby•podle průměrných cen•FIFO•LIFO•pevnými skladovými cenami – pohledávky Přechodná aktiva– náklady příštích období– příjmy příštích obdobíKapitálová struktura podnikuPředstavuje...

Majetková struktura podniku

• Jedná se o souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání.• Dlouhodobý (investiční) majetek• Krátkodobý (oběžný) majetek Z věcného hlediska je majetek rozlišován– majetek...

Organizace, jejichž cílem není dosahování zisku, …

• organizace, jejichž cílem není dosahování zisku, ale uspokojování společenských potřeb (státní zdravotnická zařízení, školy,soudy atd.), jako rozpočtové organizace jsou financovány ze státního rozpočtu nebo rozpočtu obcí, kam odvádějí i své příjmy. Jestliže mohou...

Družstvo – závisí na velikosti podniku:

Družstvo – závisí na velikosti podniku:1) úhrn brutto rozvahy vyšší než 40mil Kč, 2) Čistý obrat větší než 80mil Kč a 3) průměrný stav zaměstnanců více než 50. Musí být splněny 2 ze 3...

Podniky se dále rozlišují

• dle vlastnictví na podniky– soukromé,– státní,– smíšené.• dle právní formy na– soukromé podniky samostatných podnikatelů– obchodní společnosti– osobní (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost),– kapitálové ( společnost s ručením omezeným,akciová společnost),– družstva,– státní podniky...