Štítek: podnik

Zveřejňovací povinnost

Je upravena zejména Obchodní zákoníkem a Zákonem o účetnictví a dalšími právními normami. Zveřejňovací povinností se rozumí povinnost společnosti publikovat rozvahu a výkaz zisků a ztrát. Součástí je vyhotovení výroční zprávy. Typologie podniků, právní...

Podnikatel

1) každá fyzická nebo právnická osoba zapsaná do obchodního rejstříku,2) FO nebo Po podnikající dle Živnostenského zákona nebo dle zvláštních předpisů,3) osoba provozující zemědělskou výrobu a jako taková je zapsaná v evidenci obce,4) i...

Podniky infrastruktury

– podniky, které zabezpečují sociální a ekonomický rozvoj společnosti. Potřeba vysokého kapitálu, jehož návratnost je velmi dlouhá. Podniky zabezpečující dopravu a spoje, energetiku, vodní hospodářství, školství, zdravotnictví, výzkumné instituce.Podniky infrastruktury – ekonomické, sociálníObchodní podniky...

Forma strategie:

stručná, jasná, srozumitelná, pochopitelná. musí vzbudit zájem o rozvoj podniku. Podnikové účetnictvíÚčetnictví – informační systém, jehož metodickým prvkům patří rozvaha a bilanční princip, účet a soustava účtů, podvojnost a souvztažnost úče. zápisů, účetní dokumentace,...

Podnikové pojetí investic

– ve výrobních podnicích tvoří převážnou část pořizování hmotných investic (výstavba, obnova, modernizace…), naopak u finančních domů tvoří převážnou část finanční investice.Inv. činn. se řídí investičním plánem. Plánování a financování investicInv. plán podniku je...

Výrobní činnost podniku

Výroba: činnost, při které se za pomoci výrobních faktorů získávají výrobky nebo služby. Výroba ovlivňuje ekonomiku podniku a konkurenční schopnost. Snaha o co nejnižší náklady a nejkratší dobu na výrobu.Výrobní proces probíhá v etapách....

Sektor: část nár. hosp., do níž je pod. rozčleněn

veřejný, soukromý, smíšený neboprimární (statky z přírody, např. těžební prům.), sekundární (zprac. statků vyrob. v prim. sek. – strojírenství, pot.prům.), terciální (nevýrobní podniky, služby, banky, obchody, doprava, pojišťovny)3 hl. sektory: zemědělství (zeměd. rybolov), průmysl...

Procesy podniku:

a) z hmotně energetického hlediska: vstupy z poř. trhů, výstupy pro trhb) ze sociálního hlediska: mezilidské vztahy v podnikuc) z informač. hlediska: přenos inf. mezi podnikem a okolímd) z hodnotového hlediska: peněžní nebo finanční...

Podnik a podnikání

Podnik – zákl. složka hospodářství, funkčně a právně samostatný subjekt v němž je realiz. výroba nebo kt. poskytuje služby, v obch. zák:soubor hmot., nehm. a osob.složek podnikání, hmot.(budovy,stroje,pozemky), nehm.(práva), osob.(zaměstnanci, jejich znalosti, zkušenosti)Podnikání –...

Formulace dílčích strategií podniku – tvoří:

o strategie cenováo strategie materiálové a energetické náročnosti a nákladovosti produkceo strategie hospodaření s hmotným a nehmotným majetkemo strategie finančnío strategie rozdělení zisku a použití zdrojůo strategie úvěrů– ekonomické důsledky jednotlivých variant strategie –...