Archiv měsíce: Červen 2008

Čistý export.

Čistý export. posledním faktorem který do modelu zahrneme je sektor zahraničí. Export X je autonomní na výši Y. Import M se zvyšováním Y roste. MPM je mezní sklon k importu. m = ΔM/ΔY. Import...

Investiční výdaje.

Investiční výdaje.investiční výdaje jsou kromě spotřebních výdajů jediné výdaje uvažované ve dvousektorovém modelu domácnosti-podniky. Na rozdíl od spotřeby jsou I v tomto modelu na velikosti Y zcela nezávislé. I=Ia. Poptávka po investicích je závislá...

Investiční výdaje.

Dvousektorový model:Plánované výdaje AE = A + cYD (A – autonomní výdaje, A=Ca + I), přímka plánovaných výdajů má tedy stejný sklon jako spotřební funkce – je však výše o hodnotu I. Po zanesení...

Vládní výdaje a daně.

Vládní výdaje a daně. Nyní zahrneme třetí sektor – vláda. Na velikost výdajů budou působit vládní výdaje (G), transferové platby vlády (TR) a daně (TA). Uvažujeme G=Ga, TR=TRadaně: TA= tY + TAa, kde t...

Spotřební výdaje a úspory domácností.

Spotřební výdaje a úspory domácností.domácnosti rozdělují svůj disponibilní důchod na spotřebu a úspory; s růstem disponibilního důchodu rostou též spotřební výdaje. Spotřební výdaje mají dvě složky – autonomní a indukovanou. Autonomní část je nezávislá...

Nominální a reálný produkt.Čistý ekonomický blahobyt.

Nominální a reálný produkt.nominální = produkt oceněný (v peněž. jednotkách) cenami běžného rokureálný = produkt oceněný stálými cenami základního roku (reálný produkt se vyjadřuje pro zjištění fyzického přírůstku, úbytku produkce oproti základnímu období –...

Základní makroekonomické identity.

Základní makroekonomické identity.Y = C + I + G + (X – M) vytvořený produkt je možno vyjádřit součtem jednotliv. výdajůY = C + PS + GBS + NT, použití výdajů na spotřebu, osobní...

Přidaná hodnota.Disponibilní důchod.Finální statky.

Přidaná hodnota.Přidaná hodnota je tvořena výstupy všech výrobců ve všech odvětvích, zmenšenou o hodnotu spotřebovaných a zpracovaných meziproduktů. (jen to co určitý výrobce přidal) Pro zjištění HDP sčítáme jen tyto přidané hodnoty (bez hodnoty...

Tvorba, rozdělení a užití produktu

Tvorba, rozdělení a užití produktu.Tvorba (výrobní metoda, též odvětvová metoda):přidaná hodnota sektorůprimárního (zemědělství, lesnictví, těžba, rybolov)sekundárního (zpracovatelský průmysl a stavebnictví)terciárního (doprava, obchod, spoje, finanční a jiné služby, školství,..)= HDP (v tržních cenách) Rozdělení (důchodová...

Celková efektivnost

Celková efektivnost. (výrobně spotřební efektivnost – cílem ekonomického systému je uspokojit lidské potřeby – efektivnost ve výrobě nemusí být vůbec žádoucí, jestliže je vyrobena špatná kombinace zboží z hlediska požadavků spotřebitelů. Pro dosažení celkové...