Archiv měsíce: Červen 2008

Práce jako výrobní faktor

Práce jako výrobní faktor. Práce je primární výrobní faktor, jehož nositelem je člověk. Lidé nabízejí svou práci za mzdu, práci poptávají podniky, protože jí potřebují jako jeden z výrobních faktorů pro tvorbu výrobků, za...

Nabídka práce

Nabídka práce. budeme uvažovat následující rozdělení času pracovníků: část dne práce za mzdu, zbytek volný čas. Člověk bude chtít zvyšovat počet odpracovaných hodin, dokud se mezní užitek plynoucí ze zboží získaného díky poslední hodině...

Nabídka výrobních faktorů

Nabídka výrobních faktorů. viz výše – nabízející stranou jsou domácnosti, které maximalizují mezní užitek, při nabídce práce porovnávají úbytek volného času s mezním užitkem, který získají ze své mzdy (ze statků, které si koupí).Formy...

Zdroje nerovností v důchodech a měření těchto nerovností

Zdroje nerovností v důchodech a měření těchto nerovnostíNerovnosti v důchodech vznikají díky rozdílům v kvalitě a množství výrobních faktorů, které mají jednotlivé domácnosti k dispozici. (kvalifikovaná vs. nekvalifik. pracovní síla – různě placená povolání;...

Poptávka po výrobních faktorech

Firma bude poptávat dodat. množ. vstupu, doku jí bude přinášet vyšší dodateč. příjmy než dodateč. náklady. Firma je v optimu, (maximalizuje zisk), když MRP = MFC. Graficky – MRP je klesající (díky klesajícímu MP)...

Poptávka po výrobních faktorech

Poptávka po výrobních faktorech. poptávka firmy po výr. faktorech. Jaké vstupy a v jakém množství bude poptávat. Poptávka po jednom vstupu, ostatní vstupy fixní. Maximalizace zisku: porovnání výnosu z výrobního faktoru (produktivita výr. fakt....

Podstata a specifika trhů výrobních faktorů

Podstata a specifika trhů výrobních faktorů. na trzích výr. faktorů se nabízejí a poptávají výrobní faktory. Těmi jsou práce, půda, kapitál. Nabídku výr. faktorů zde tvoří domácnosti a poptávající stranou jsou firmy. Firmy poptávají...

Podstata a specifika trhů výrobních faktorů

Cena výrobního faktoru je spojená se službou výrobního faktoru, tzn. s jeho pronájmem. Formy cen VF: za službu faktoru práce se platí mzdou – cena je mzdová sazba, za půdu se platí pachtovné –...

Alternativní cíle firmy

Alternativní cíle firmy. dosažení uspokojivé výše zisku, určitého podílu na trhu, dlouhodobě přežít, růst a expanze. Manažerské teorie – zájmy manažerů v rozporu se zájmy vlastníků – manažer je váženější, když řídí firmu s...