Štítek: důchod

1. Národohospodářský produkt

1. Národohospodářský produkt, jeho deriváty a jeho měření. Vztah mezi produkční funkcí a hranicí produkčních možností. Hrubý domácí produkt (gross domestic product) -zobrazuje jak příjmy, tak výdaje (příjmy se vždy rovnají výdajům) HDP =...

3) Teorie poptávky, odvození poptávky a determinanty poptávky

Mikroekonomie 3. Teorie poptávky, odvození poptávky a determinanty poptávky• Individuální poptávka• Tržní poptávka – součet poptávek jednotlivých tržních subjektůIndividuální poptávka po určitém statku závisí na následujících faktorech:• Ceně tohoto statku• Cenách ostatních statků• Důchodu...

1) Teorie determinace produktu – výdajový model s multiplikátorem

Teorie determinace produktu – výdajový model s multiplikátorem HRUBÝ NÁRODNÍ PRODUKT (GNP)Měří celkovou peněžní hodnotu národního produktu.= celková peněžní hodnota statků a služeb vyrobených obyvateli určité země během daného roku, slouží k měření výkonnosti...

Měření nerovnosti v důchodech

• relativní nerovnost důchodů Měření nerovnosti v důchodech• Giniho koeficient• (A – B)/A• G =0 – rovnostářské rozdělování důchodů• G = 1 – absolutně nespravedlivé rozdělování Přerozdělování důchodů• distributivní spravedlnost• tržní „spravedlnost“• daně, poplatky...

Nerovnost ve vlastnických důchodech

• rozdílné množství kapitálu a půdy ve vlastnictví domácností• získávání:– dědictvím– dary– úsporami– podnikáním• poruchy v mobilitě kapitálu a půdy Měření nerovnosti v důchodech• Lorenzova křivka – poměrně rozděleným skupinám se přiřazuje poměrné rozdělení...

Skladba důchodů (Y)

• pracovní důchod YL = w*L• důchod z vlastnictví půdy YA = I*A• důchod z vlastnictví kapitálu YK = v*K• důchod z transferových plateb YT• Y = YL + YA + YK + YT•...

Mzdové rozdíly

• nerovnovážné– vede k přesunu pracovníků• rovnovážné– segmentace trhů– nedostatečná mobilita– vrozené duševní a tělesné rozdíly– rozdíl ve vzdělání a praxi– rozdíly v nepeněžním prospěchu určitého zaměstnání NEOKLASICKÁ EKONOMIE – ROZDĚLOVÁNÍ DŮCHODŮ Rozdělování důchodů•...

NEOKLASICKÁ EKONOMIE – TRH VÝROBNÍCH FAKTORŮ

Příklad nabídky v.f. Nabídka práce• zjednodušení – jediným zdrojem příjmů pracovní činnost• práce na trhu práce/domácí práce X volný čas• cíl spotřebitele maximalizace užitku• maximalizace užitku – mezní užitek dodatečné jednotky času je v...