Štítek: ekonomie 2

DNM –za úplatu získaná různá …

– DNM –za úplatu získaná různá oprávnění jako jsou patenty, licence, autorská a vydavatelská práva, software, zřizovací výdaje, goodwill; PC nad 60 tis. Kč– DFM – finanční účast podniku v jiných podnicích, cenné papíry...

2. Majetková a kapitálová výstavba podniku

Majetková struktura podniku = podíl jednotlivých složek aktiv na celkovém majetku. Majetek podniku = souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dvě základní skupiny...

Podle velikosti podniku

– podle velikosti podniku – velké, střední, malé, člení se podle počtu zaměstnanců, velikosti obratu, velikosti kapitálu nebo zisku. V EU: o mikropodniky (0-9 zaměstnanců) o malé podniky (10-99) o střední podniky (100-249) o...

Kapitálové společnosti

o kapitálové společnosti – povinnost vytvářet základní kapitál, společníci ručí omezeně nebo neručí vůbec– s. r. o. – základní kapitál min 200 tis. Kč– a. s. – základní kapitál min 2 mil. Kč prodejem...

Technologické: ovlivňuje …

– technologické: ovlivňuje technický pokrok v podniku a jeho účinky– etické: dodržování etických principů znamená poskytování pravdivých informací, korektní hospodářské soutěžení a propagační kampaně– kulturně historické: celková úroveň vzdělanosti a kultury obyvatelstva vytváří určité...

Finanční – obstarávání kapitálu …

– finanční – obstarávání kapitálu a udržování její optimální struktury– investiční – obstarávání dlouhodobého majetku jako stroje, zařízení, nemovitosti– vědeckotechnická – vývoj a výzkum, realizace nových nebo inovovaných výrobků a technologií– personální – zabezpečení...

Dynamičnost – cílů je …

Dynamičnost – cílů je možné dosáhnout pouze aktivním jednáním, proto podnik musí být dynamický. Je to systematické uskutečňování inovací při uplatňování principu efektivnosti Sociální charakter podniku – podnik plní svůj účel tím, že vyrábí...

Znaky podniku:

– vazby s okolím– vstupy/výstupy (prvky plynoucí z výrobního procesu)– cílové chování– struktura– dynamičnost– sociální charakter podniku– procesy v podniku Vazby s okolím – vývoj okolí výrazně působí na podnik nejen jako určité omezující...

ZEP

1. Podstata podniku a podnikání Podnik = soubor hmotných (budovy, stavby, stroje), nehmotných (práva, závazky, obchodní jméno) a osobních (zaměstnanci a jejich zkušenosti a znalosti) složek podnikání; základní složka hospodářství Podnikání = činnost prováděná...

Bilanční analýza = finanční analýza

prof. Dr. Pazourek(1906) – 1. člověk, který se u nás zabýval finanční analýzou– interní finanční analýza – zpracovávána pracovníky firmy– externí finanční analýza – zpracovávána odborníky, mohou se opřít jen o zveřejněné údaje– cílem...