Štítek: ekonomie 2

Při hodnocení investic postupujeme následovně:

o stanovíme kapitálové náklady na investici, do kterých patří pořizovací cena investice, zvýšení čistého pracovního kapitálu, výdaje spojené s likvidacío vyčíslíme předpokládané čisté peněžní příjmy, které investice přinese, tj. tržby minus výdaje, do kterých...

K nejdůležitějším vlastním zdrojům patří

K nejdůležitějším vlastním zdrojům patří odpisy a zisk. Nejčasnějším zdrojem cizího kapitálu jsou banky. Žádost o půjčku musí být doložena podnikatelským záměrem, ve kterém je:– na co se půjčka požaduje– čím nebo kým je...

Plánování investic

– investiční plán je rozveden v investičních projektech, které uvádějí věcnou i ekonomickou stránku pořízení investic. – k věcné stránce patří:o co má být pořízeno nebo obnovenoo kdo zajistí projektovou dokumentacio kdo bude realizovat...

Podnikové pojetí investic

– investice jsou zdrojem dlouhodobého ekonomického růstu. Rozlišujeme 3 základní skupiny:o hmotné (tvoří nebo rozšiřují výrobní kapacitu)o finanční (cenné papíry, akcie, obligace)o nehmotné (know how, výdaje na výzkum a vzdělání) – pořizování hmotných investic...

11. Investiční činnost

Investice = kapitálová aktiva tvořená statky, které nejsou bezprostředně spotřebovány, ale spotřebovávají se postupně a slouží k výrobě jiných spotřebních nebo kapitálových statků. Dva druhy investic:– hrubé investice = suma nových investičních statků +...

Skladování zásob hotových výrobků

– u kusové výroby sklad hotových výrobků prakticky není potřeba– u výrobků spotřebního průmyslu je skladování nezbytné Balení– zahrnuje návrh na výrobu obalového materiálu tak, aby bylo zabezpečeno uložení i ochrana. Obal by měl...

Kontakt se zákazníky

– má za cíl upozornit spotřebitele a potencionální odběratele na vyráběné zboží, zejména zdůraznit jejich odlišnost od konkurence, kvalitu, dosažitelnost a cenu. Nejčastější formou je reklama prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků nebo různých poutačů.– zákazníci...

Do procesu prodeje spadá …

– do procesu prodeje spadá celá řada dalších, pro podnik nezbytných činností, ke kterým patří:o příjem zakázeko kontakt se zákazníkyo distribuceo řízení zásob hotových výrobkůo skladování zásob hotových výrobkůo balenío vypracování podkladů pro fakturaci...

Marketing

– marketing – zjišťování potřeb trhu a hledání cesty, jak je zajistit. Postupné kroky marketingu:o posouzení, jak se jednotlivé výrobky podílejí na obratu, zisku, cash flow a jaká je skladba zákazníkůo sestavení tržní prognózy,...

Metoda Just-in-Time

Metoda Just-in-Time – cílem této metody je, aby odběratel nemusel udržovat prakticky žádnou zásobu. Předpokladem této metody je: – zavedení přísné kontroly kvality u dodavatele – dodržování režimu pravidelných a spolehlivých dodávek – vytvoření...