Štítek: ekonomie 2

Spotřební daň

– předmět: daň z lihu, z piva, z vína a meziproduktů, z minerálních olejů, daň z tabákových výrobků. Tuzemsko = daňové území– plátci: FO i PO, kterým vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit. Povinnost...

Daň z přidané hodnoty

– předmět daně: zboží, služby a nemovitosti, a to za podmínek stanovených zákonem.– plátci: FO a PO, které podnikají v tuzemsku a jejich obrat za nejbližších 12 předcházejících měsíců přesáhl částku 1 mil. Kč.–...

Daň darovací

– poplatník daně: nabyvatel majetku. V případě, že se majetek daruje do ciziny, pak se poplatníkem stává vždy dárce a ne obdarovaný.– předmět daně: bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu. Daň je vybírána...

Sazby daně:

– sazby daně: je-li poplatníkem zaměstnavatel, který vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci, pak je sazba daně 25 Kč za každý den použití auta a to jen v případě, kdy je to pro poplatníka výhodnější....

Daň ze staveb

– předmět daně: stavby, které jsou umístěné na území ČR a bylo na ně vydáno kolaudační rozhodnutí.– poplatníci: vlastníci staveb, bytů nebo samostatného nebytového prostoru.– osvobození: stavby, které jsou ve vlastnictví státu, boce nebo...

Majetkové daně

Daň z nemovitostí– zdaňovací období: kalendářní rok, poplatník je povinen podat příslušnému úřadu daňové přiznání do 31. 1. Pokud bylo přiznání podáno v minulých letech a nedošlo ke změnám, pak se nepodává.– placení daně:...

Daň z příjmu ze zahraničí

– zamezení dvojího zdanění: poplatníci, kteří mají na území ČR bydliště, nebo kteří se zde obvykle zdržují, mají povinnost odvést daň z příjmů plynoucích ze zdrojů v ČR i z příjmů ze zahraničí. –...

Daň z příjmů PO

– poplatníci: osoby, které nejsou FO, mají sídlo společnosti v ČR, musí zdanit příjmy z tuzemska i zahraničí; pokud je sídlo společnosti v zahraničí, zdaní se pouze příjmy z ČR. ČCB je osvobozena.– zdaňovací...

Pojistné zaplacené poplatníkem …

o pojistné zaplacené poplatníkem v kalendářním roce na jeho soukromé životní pojištění, max. 12 000 Kč.– odečitatelné položky: v §34 zákona– slevy na dani: nejvíce využívané jsou:o 24 840 Kč (měsíčně 2 070 Kč)...

Daně z příjmu (důchodové daně)

Daň z příjmu FO– poplatníci: FO, které mají na území ČR bydliště nebo se zde obvykle zdržují. Povinnost se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, tak i na příjmy plynoucí...