Štítek: ekonomie 2

Stanovení optimální výrobní dávky

Stanovení optimální výrobní dávky – stanovený počet výrobků, které se vyrábějí s jednorázovým vynaložením nákladů. Jedná se o fixní náklady, a jejich velikost na jednotku produkce klesá se zvyšováním dávky. Na druhé straně rostou...

S vyšší jakostí roste

– s vyšší jakostí roste i cena výrobků nebo služby. Plánování vychází z plánu odbytu, který musí přihlížet k výrobním kapacitám, materiálovým a finančním zdrojům.– krátkodobý plán může zabezpečit pouze malé změny výrobního programu–...

Etapy výrobního procesu, např. ve strojírenství:

– předvýrobní – příprava výrobků a výroby– výrobní – hlavní výroba (hlavní náplň výroby), vedlejší výroba (výroba polotovarů), doplňková výroba (využívá se odpad z hlavní a vedlejší výroby), přidružená výroba (charakter se liší)– odbytová...

Cash flow (peněžní tok)

– pohyb peněžních prostředků podniku za určité období v souvislosti s jeho ekonomickou činností.– je východiskem pro řízení likvidity. Jeho potřeba je zřejmá například tehdy, když podnik vykazuje zisk, ale je v platební neschopnosti,...

Interní a externí zdroje

– Interní a externí zdroje – člení se podle toho, zda je podnik získá na základě vnitřní činnosti či jinak. Interní zdroje – odpisy a zisk po úhradě daní a dividend a dlouhodobé finanční...

Všeobecná pravidla pro finanční rozhodování:

– při stejném riziku se preferuje vždy větší výnos před výnosem menším– při stejném výnosu se preferuje vždy menší riziko před rizikem větším– za větší riziko se požaduje větší výnos– preferují se peníze obdržené...

Příčiny vzniku podnikatelských rizik:

o objektivní – nezávislé na činnosti podnikuo subjektivní – zaviněné managementem nebo zaměstnanci podnikuo provozní – náhodné havárieo investiční – investice nesplnily naše očekávánío inovační – zavádění nových výrobků má jiný průběh než předpokládaný...

Faktor času:

– peněžní jednotka vyplacená nebo přijatá v různých časových okamžicích má rozdílnou hodnotu; dnešní koruna je cennější než koruna získaná později, neboť tu, kterou máme dnes, můžeme investovat tak, aby nám přinesla úrok. Je...

Hlavní úkoly finančního řízení podniku:

– získávat kapitál pro běžné potřeby podniku a rozhodovat o jeho struktuře a jejich změnách (získat úvěr, vydat akcie nebo obligace)– rozhodovat o umístění kapitálu (nakoupit aktiva, vracet vypůjčený kapitál investorům)– rozhodovat o rozdělení...