Štítek: ekonomie 2

7. Daňová soustava

Druhy daní:– daně jsou platby do veřejného rozpočtu, k charakteristikám patří:o povinnost – placení je nařízeno zákonemo nenávratnost – nelze požadovat vrácenío neekvivalentnost – není existence nároku na adekvátní plnění Daně přímé nepřímé důchodové...

Inventarizace

– inventarizace – prostředek, který plní řadu funkcí, především:• slouží jako instrument k průkazu, že stav a ocenění majetku a závazků v účetnictví ke dni účetní závěrky odpovídá skutečnosti• správně provedená inventarizace je základem...

Inventarizace majetku a závazků

Povinnost inventarizace je stanovená zákonem o účetnictví, který řeší zda stav a ocenění majetku a závazků odpovídá skutečnosti. Inventarizaci provádějí jednotky k okamžiku, ke kterému sestavují účetní závěrku jako mimořádnou nebo řádnou = periodická...

Plátci DPH jsou povinni vystavit daňový doklad, zejména:

– běžný daňový doklad– zjednodušený daňový doklad– splátkový kalendář– daňový dobropis– daňový vrubopis– platební kalendář o účetní zápisy – jsou to účetní záznamy, jejichž obsah je určen ustanovením zákona o účetnictví. Jednotky jsou povinny...

Účetní knihy

o účetní knihy – knihy, do kterých se zapisují účetní případy– deník – chronologicky se zapisují všechny účetní případy, zapisuje se také účtovací předpis, který udává čísla účtů, jichž se účetní případ týká– hlavní...

6. Účetnictví

Právní úprava účetnictví: Účetnictví se řídí právními předpisy, metodickými pokyny a obecně uznávanými účetními zásadami: zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. metodické předpisy a pokyny zákon obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. daňové předpisy předpisy...

Oceňování oběžného majetku:

– je snazší, protože doba mezi jeho pořízením a jeho spotřebou není tak velká jako u DM. Oceňování zásob:– nakoupené zásoby v pořizovacích cenách– zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady– zásoby nabyté...

Informace poskytnuté účetnictvím:

– relevantní – uživatelé si mohou ověřit, zda jejich předchozí rozhodnutí byla správná a dále lze dle nich předpovídat budoucí vývoj– nestranné (objektivní) – informace jsou průkazné, objektivní a neupřednostňují žádnou zájmovou skupinu– včasné...

Charakteristické rysy účetnictví:

zápisy hospodářských operací na základně účetních dokladů přesnost, spolehlivost a průkaznost úplnost, soustavnost a nepřetržitost evidence v peněžních jednotkách evidence se vede za určité časové období eviduje se stav a pohyb majetku a závazků...

Dlouhodobý hmotný majetek:

– v zákoně jsou stanovené maximální možné částky odpisů. Pro každý nově pořízený majetek si podnik zvolí buď rovnoměrné, nebo zrychlené odpisování, které nesmí měnit.– rovnoměrné – jednotlivým skupinám jsou přiřazena maximální roční odpisová...