Štítek: ekonomie 4

Národní hospodářství

Národní hospodářství = celek, který se skládá z odvětví, sektorů, institucionálních sektorů, neboli z podnikatelských i nepodnikatelských subjektů.Celé národní hospodářství je součástí vyššího celku (např. evropského hospodářství) Cílem je – maximální uspokojování potřeb obyvatelstva...

Vztah D.S. a soustavy sociálního a zdravotního pojištění

Vztah D.S. a soustavy sociálního a zdravotního pojištění:– se zavedením nové D.S. se zavedl i nový systém ZP a SP. Obojí pojištění zvyšuje daňové zatížení.– Pojistné na sociální zabezpečení je zatím příjmem státního rozpočtu...

Daň z příjmů PO(DPPO

Daň z příjmů PO(DPPO– lineární zdanění 31%– PO jsou osoby, které nejsou FO např. obchodní společnosti, státní podniky, nadace, fondy Právnické osoby:1. podnikatelské (ziskové) – hlavním cílem je zisk, dani z příjmu podléhají veškeré...

Daň z příjmů FO a (DPFO)

Daň z příjmů FO a (DPFO)– přímá daň,poplatník: osoba, která má trvalé bydliště v ČR, a daň platí i ze příjmů ze zahraničípředmět daně:– příjmy ze závislé činnosti (příjmy z pracovně právních vztahů) a...

Daň darovací, Daň z převodu nemovitostí

Daň darovací– nabyvatel (subjekt, který bezúplatně nabývá majetek) a dárce (subjekt, který ho bezúplatně přenechává poplatník: – PO, která má sídlo na území ČR,– FO která má trvalé bydliště v ČR ,– cizinec, který...

Daň dědická, darovací a z převedou nemovitostí

Daň dědická, darovací a z převedou nemovitostí– jednorázové daně, pro účely všech těchto daní se rozlišují 3 skupiny osob:1) příbuzní v řadě přímé (potomci, předkové a manželé)2) příbuzní v řadě pobočné – příbuzní +...

Daň silniční

Daň silniční– celá se dostává do státního rozpočtu– přímá, majetková Předmět daně: motorová vozidla opatřená SPZ a používaná k podnikatelské činnosti Poplatník i plátce daně: držitel vozidla (zapsán v technickém průkazu) Základ daně: u...

Daň ze staveb

Daň ze staveb– předmětem daně jsou stavby na území ČR, na které bylo vydané kolaudační rozhodnutí (kolaudace – písemné rozhodnutí, že je stavba užívání schopná)– poplatník daně je vlastník stavby osvobození od daně: –...

Daň z nemovitostí, Daň z pozemků

Daň z nemovitostí– daň přímá– nemovitost = pevně spojeno se zemí, nepřemistitelné – budovy, pozemky– celá daň se dostává do obecních rozpočtů, neprochází státním rozpočtem Daň z pozemků– vztahuje se na pozemky, které jsou...

Srovnání DPH a spotřební daně

Srovnání DPH a spotřební daně– DPH má univerzální charakter – postihuje většinu výrobků X spotřební daň má selektivní charakter – týká se úzkého okruhu výrobků– u DPH je základem daně cena v Kč X...