Štítek: náklady

54) Ceny

Ceny Aby lidé vytvořily větší množství dokonalejších statků a služeb, vznikla dělba práce.S ní je spojena směna, tj. výměna výsledků práce mezi jednotlivci a skupinami lidí. Při naturální směně se mezi sebou přímo směňovaly...

2. HOSPODAŘENÍ SE SUROVINAMI A MATERIÁLEM, NÁKLADY

HOSPODAŘENÍ SE SUROVINAMI A MATERIÁLEM, NÁKLADY – souvisí s kvalitou hospodaření (s výší nákladů) Členění materiálu– a) materiál základní – tvoří podstatu výrobku– b) pomocný materiál – zabezpečuje průběh výrobního procesu (oleje, mazadla, lepidla,…)...

10) Náklady firmy v dlouhém období a kapacita firmy

Mikroekonomie 10. Náklady firmy v dlouhém období a kapacita firmy V dlouhém období jsou variabilní všechny vstupy. Tvar křivky LTC je determinován výnosy z rozsahu.• Konstantní výnosy z rozsahu – celkové dlouhodobé náklady rostou...

9) Teorie nákladů v krátkém období

Mikroekonomie 9. Teorie nákladů v krátkém období Cenou práce je mzdová sazba. Cenou kapitálu je nájemné. Cenu kapitálu může firma porovnávat s úrokem, který by mohla získat z peněžních prostředků vynaložených na nákup kapitálového...

10. Přednáška – Teorie VF – krátké období

Teorie VF – krátké období V krátkém období je K fixní. Výstup je celkový fyzický produkt z variabilního faktoru (práce). Produkt ve fyzických jednotkách!! TPPL = f(K, L) APPL = TPPL/L MPPL = ∆TPPL/∆L...

Vztah HV a CF

• VZZ vyjadřuje výsledek hospodaření za sledované období – kumulativní báze• VCF informuje o příjmech a výdajích peněžních prostředků za sledované období• Zisk vs. záporné CF – nedaří se inkasovat tržby dostatečně rychle• Ztráta...

„bezhierarchická“ organizace

Zde by bylo přesnější hovořit o změně koordinačního mechanismu (resp. systému řízení akomunikačního systému) a nikoliv o zrušení hierarchického uspořádání podniku. Hierarchienezanikne, tak jako nikdy nezanikne dělba pravomoci a manažeři. Hierarchie usnadňujespolupráci při plnění...

Všeobecný kalkulační vzorec

1. Přímý materiál2. Přímé mzdy3. Ostatní přímé náklady4. Výrobní (provozní) režie Vlastní náklady výroby – položky 1 – 45. Správní režie Vlastní náklady výkonu – položky 1 – 56. Odbytové náklady Úplné vlastní náklady...