Ekonomie otázky

Věčná renta v 5. roce= …

Věčná renta v 5. roce=FCF v roce 6/(i-g) = 97/0, 16-0, 02 = 692, 86Současná hodnota věčné renty v 5. Roce = 692, 86/1, 165 = 329, 88FMV = 473, 68 + 329, 88...

– substanční hodnota brutto …

– substanční hodnota brutto je součet reálného ocenění aktiv potřebných k dalšímu podnikání a výnosů z prodeje majetku nepotřebného k dalšímu podnikání. – substanční hodnota netto je substanční hodnota brutto minus aktuální hodnota všech...

– volný cash flow se od běžně …

– volný cash flow se od běžně používaného cash flow liší tím, že kromě čistého zisku pro vlastníky a odpisů zahrnuje i zdaněné úroky, tj. čistý výnos pro investory, a je snížen o investice,...

Přehled základních metod pro oceňování podniku:

1) Metody opírající se o analýzu výnosů (výnosové metody):– metoda diskontovaného volného cash flow– metoda kapitalizovaných čistých výnosů– kombinované (korigované) výnosové metody2) Metody založené na ocenění vynaložených nákladů na pořízení majetku (majetkové ocenění):– účetní...

– ocenění podniku jako …

– ocenění podniku jako celku vychází z toho, že celková hodnota podniku není prostým součtem hodnot jednotlivých aktiv, ale že je dána užitkem, který podnik poskytuje svému majiteli.– užitkem jsou budoucí výnosy (zisk, cash...

• ocenění v rámci poskytování úvěru.

• ocenění v rámci poskytování úvěru. Při oceňování hledáme zpravidla odpověď na následující 3 otázky:1) Kolik je ochoten za podnik zaplatit běžný zájemce na trhu?2) Jakou má podnik hodnotu z hlediska konkrétního kupujícího?3) Jakou...

– na základě těchto přístupů …

– na základě těchto přístupů vznikly různé školy oceňování a mezinárodní standarty oceňování– vhodnost jednotlivých přístupů pro různé podněty:Tržní ocenění je vhodné pro uvádění podniku na burzu, není-li znám konkrétní kupující podniku.Subjektivní ocenění je...

– řízení peněžních prostředků …

– řízení peněžních prostředků je soubor činností směřujících k neustálému zabezpečování potřebné výše peněžních prostředků, v potřebném místě a čase při minimálních nákladech spojených se zabezpečováním těchto prostředků. Zaměřuje se zejména na:• platební schopnost...

Oceňování podniku

– účelem oceňování podniku je stanovit tržní hodnotu podniku k určitému okamžiku, ta je základem pro cenové jednání při koupi podniku– neexistuje jediné „správné“ ocenění  podmínky pro soulad dosažené ceny a skutečné tržní...

Řízení oběžného majetku podniku

Oběžným majetkem– je ta část majetku, která se používá krátkodobě, zpravidla v rámci jednoho roku. Hmotné činitele oběžného majetku se v zásadě jednorázově spotřebovávají, vcházejí plně do nákladů vyráběných výrobků a poskytovaných služeb. Výdaje...