Štítek: monopol

D1 – původní poptávka po produkci firmy

MR1 – poptávce odpovídající mezní příjem; MC – mezní náklady; AC – průměrné náklady; E1 – bod rovnováhy při ceně P1→ firma realizuje mimořádný zisk (rozdíl mezi P1 a AC1 při rozsahu Q1). Realizace...

Minimální ceny

– problematické – opatření na ochranu soutěže (pod nátlakem slabších konkurentů). Prodej výrobků pod úrovní nákladů má možnost realizovat jen velká firma (chce získat větší zastoupení na trhu). Je ale těžké zjistit minimální cenu....

9.2 Protimonopolní regulace

Vznik heterogenní struktury (před sto lety) vyústil v požadavek uchovat rovné možnosti pro nerovné konkurující subjekty. Snaha rozdělit velké firmy na menší, ale to se nemohlo povést:– velikost firmy je jev objektivně podmíněný konkrétními...

Kritika monopolu:

– monopol má tendenci omezovat rozsah nabízené produkce. Dokonce méně, než odpovídá průsečíku MC a AC.– omezováním budeme rozumět, že rozsah výroby je vždy menší než odpovídá maximalizaci užitku spotřebitelů (tam, kde MC X...

Jelikož je cena vůči nim objektivní …

Jelikož je cena vůči nim objektivní (nezměnitelná), usiluje o maximalizaci zisku→ musí snižovat náklady (forma cenové konkurence), hledá účinnější využití výrobních faktorů, jimiž disponuje. Dokonalá konkurence je cestou úspor, zdokonalování a hospodářského pokroku. Je...

Proto budeme v dalším textu pod pojmem …

Proto budeme v dalším textu pod pojmem monopol chápat především výsadní postavení určitého subjektu (může to být sdružení), který realizuje výhodu oproti svým konkurentům (pokud to nebude výslovně uvedeno, že je samotným výrobcem na...

2) Necenová konkurence

2) Necenová konkurence – také usiluje o přilákání koupěschopné poptávky. Má k tomu prostředky:– kvalita produkce– širší podmínky prodeje (servis, garance, úvěr aj.)– reklama– dobré jméno firmy, značka atd. Pozitivní stránka konkurence je tlak...

Monopolistická konkurence

– Monopolistická konkurence je představována takovou situací na trhu, kdy mnoho firem prodává podobné, ale nikoliv stejné statky (např. alkoholické nápoje). – Monopolistická konkurence je v rámci nedokonalé konkurence tržní strukturou nejvíce připomínající dokonalou...