Štítek: trh

8. Přednáška – Teorie spotřebitele

Teorie spotřebitele Tato teorie předpokládá racionálně chovajícího se spotřebitele, který porovnává prospěch (užitek) a náklady, při uspokojování potřeb.Vychází z funkce užitku U = U(X1, X2,…, Xn) Musí být splněny tyto tři axiomy:1. axiom srovnatelnosti...

Přehled CF

• Disponibilní peněžní prostředky podniku na počátku sledovaného období• Tvorba peněžních prostředků• Užití peněžních prostředků• Disponibilní peněžní prostředky na konci období• Peněžní tok za sledované obdobíVyužití CF• Krátkodobé a dlouhodobé plánování finančního hospodaření• Hodnocení...

Teorie podnikatelského objevování

• Účastnící trhu se potýkají s tím, že si nejsouvědomi strategických plánů ostatních– přílišný pesimizmus– přílišný optimizmu • Koncept konkurence v TPO obsahuje pouzejednu podmínku – svobodný vstup na trh Teorie podnikatelského objevování• Umožňuje...

Teorie podnikatelského objevování

• Podnik. objevování vykonává neustálý tlakna trhy a vyvolává tendence , které trhyv každém okamžiku zbavují nerovnovážnýchsituací• Podnik. úspěch (neúspěch) je tvořenneohrožeností, nutkáním a předtuchou– to ale neumožňuje systematicky vylíčit sleddeterminovaných událostí (tedy utvořit...

L. v. Mises

• „V každé skutečné a živoucí ekonomice jekaždý její účastník vždy podnikatelema spekulantem“Teorie podnikatelského objevování• Jedinec při provádění nějaké činnosti zároveňutváří své preference• Objevení ziskové příležitosti znamenáobjevení nějaké anomálie• Lidské konání je objevování Teorie...

Teorie podnikatelského objevování

• Vysvětluje tržní jevy na základě rozhodovánípodnikatelů– V podmínkách nerovnováhy na trhu– Způsobují ∆ ceny a množství na trhu– Tento proces je poháněn dynamickou konkurencí• Úspěch TK je dán tendencí nahrazovat méněefektivní podnik. činnost...

Monopolistická konkurence

• Camberlin se snažil „zreálnit“ DK modelemmonopolistické konkurence• Podstatně to však neovlivnilo hl. vysvětlovacíblok nkl teorie Nkl model mie• Je nereálný• Ale je používán ke kritice fungování reálnéhokonkurenčního trhu• TPO nechce zpochybnit tento analytickýmodel•...

Selhání státu

• rozhodování státu může vycházet ze špatných předpokladů• zdlouhavý rozhodovací proces• neúspěch při realizaci opatření TEORIE PODNIKATELSKÉHO OBJEVOVÁNÍ Teorie podnikatelského objevování• Rakouský přístup• Ludwig von Mises• Friedrich A. von Hayek• Pokračovatelé (zejména I. Kirzner)...

NEOKLASICKÁ EKONOMIE – TRH VÝROBNÍCH FAKTORŮ

Příklad nabídky v.f. Nabídka práce• zjednodušení – jediným zdrojem příjmů pracovní činnost• práce na trhu práce/domácí práce X volný čas• cíl spotřebitele maximalizace užitku• maximalizace užitku – mezní užitek dodatečné jednotky času je v...

Trh výrobních faktorů

• poptávka po výrobních faktorech je poptávkou odvozenou od poptávky po zboží• vlastníkem výrobních faktorů jsou spotřebitelé maximalizující užitek• cena výrobního faktoru je cena spojená se službou tohoto faktoru• rovnováhu ovlivňuje časový horizont a...