Ekonomie otázky

16.1. CF a HV

– HV: rozdíl výnosů a nákladů– CF: rozdíl příjmů a výdajů Agregát M1 – hotovost a depozita na požádanou – sledují se v CFLikvidita – schopnost podniku dostát svým závazkům– celková: všechna oběžná aktiva...

16.2. Metodické přístupy

– 1) analýza provozního (= pracovního) kapitálu• PK – hrubý: veškerá oběžná aktiva používaná v podniku• PK – č• istý: oběžná aktiva – krátkodobé závazky• dlouhodobě vázané kapitálové zdroje v oběžném majetku podniku (=...

• a) kapitálová míra rentability = míra zisku

KMR = zisk / disponibilní kapitálzisk před/po zdanění. kapitál cizí/vlastní  více variantDK …. celková finanční základna (vypočítán z průměrných měsíčních stavů)• b) nákladová míra rentabilityNMR = zisk / náklady• c) poměrná zisková maržeM...

– 3) kalkulace ve sdružené výrobě

– 3) kalkulace ve sdružené výrobě ( v jednom technologickém procesu vzniká několik výrobků)• metoda odeč• ítací (zůstatková): 1výrobek hlavní, ostatní vedlejší• rozč• ítací metoda: nelze-li urč• it hlavní výrobek, využívá se poměrových č•...

– B) z hlediska struktury: význam při stupňovité výrobě, …

– B) z hlediska struktury: význam při stupňovité výrobě, ve které se polotovary vlastní výroby předcházejících stupňů spotřebovávají ve výrobě stupňů následujících• postupné – obsahují položku „polotovary vlastní výroby“• průběžné – N na polotovar...

3) další dělení

N fixní, N variabilní• N celkové,• N průměrné (= jednotkové), • N přírůstkové (N=N1 -N 0 …. přírůstek N vyvolaný přírůstkem objemu produkce),• N mezní (N = N/Qo1) 15.1.6. Evidence nákladů– zabezpeč- uje úč-...

15.1.7. Manažerské pojetí nákladů

– 1) ekonomické (skuteč- né) N• zahrnují N uváděné v úč• etnictví a N alternativní (=N ušlé příležitosti)• dělení N• explicitní – ty, které podnik platí• implicitní – nemají formu peněžních výdajů (mzda, kt....

15.1.8. Kalkulace nákladů

– 1) přímé N – materiál, mzdy, ostatní přímé N– 2) režijní N – úč- tují se nepřímo prostřednictvím přirážek podle urč- itých klíč- ů• a) provozní (výrobní ) režie – souvisí s výrobou,...

15.1.2. Výnosové souvislosti finanč15.1.3. ního výsledku

– na změnu zisku působí změna výnosů. Ta je způsobena změnou cen a změnou objemu výkonů (= technicko-ekonomické souvislosti změn výnosů).– Změna cen: působení marketingového střediska neovlivnitelné změny na dílč- ím trhu– Změna objemu...