Ekonomie otázky

Absorpč ní –

Absorpč ní – prostá metoda kalkulace (1 druh výrobku, kalkulace dělením), zakázková metoda kalkulace (samostatné zakázkové listy, náklady jsou přímé a režijní), metoda sdružených výkonů (více vyrobků, kalkulace rozč ítáním), fázová metoda kalkulace (výrobek...

49.2.2. Řízení po linii vnitropodnikových útvarů

45 analýza V a N dle podnikových útvaru. o Organizačo ní struktura má  vertikální (centralizované a decentralizované řízení) a  horizontální vazby (předmětné – decentralizovaný a technologické centralizovaný) o Ekonomická struktura – jakými...

49.3. Nástroje vnitropodnikového finanč49.4. ního řízení

49 sledování skutečných nákladů střediska – zjišťuje se tvorba nákladů ve skutečnosti oproti rozpočtu nákladů. Jen v těch střediscích, kde lze náklady ovlivnit50 vyjádření vnitropodnikových výnosů pomocí vnitropodnikové ceny – tato cena je vyjádřením...

46. Vnitropodnikové finanč47. ní řízení, soustava nástrojů …

46. Vnitropodnikové finanč47. ní řízení, soustava nástrojů vnitropodnikového finanč48. ního řízení, rozpoč49. ty jako nástroj řízení49.1. Vnitropodnikové finanč49.2. ní řízení – řízení po linii výkonů (analýza N V a Z z jednotlivých výrobků –...

– Běžný majetek

hotovost a vklady – NH• ceny zásob – PC n. výrobní náklady• způsoby ocenění zásob• průměrné ceny (aritmetický průměr z pořizovacích cen všech dodávek)• metoda FIFO (first in- first out) – přišla 1., odejde...

a) metody úč• etní – firma=

a) metody úč• etní – firma = majetek, cena souč• tem aktiv, např. substanč• ní metoda – oceňování podstaty = reprodukč• ní pořizovací cena – odpisy• b) metody výnosové (peněžní toky – CF, Z,...

Krátkodobé bankovní úvěry

Formu peněžních (poskytnutí peněz) nebo závazkových úvěrů (zavazuje se za klienta).Peněžní úvěry jsou krátkodobá bankovní půjčka, revolvingový úvěr (banka neustále doplňuje úvěr do sjednané částky), lombardní úvěr (poskytnut proti zástavě CP), úvěr na zásoby...

Očekávaný zisk =

Očekávaný zisk = p * (výnosy – náklady) – (1-p) * náklady > 0Pro motivaci k zaplacení jsou poskytovány obchodní slevy (například u sezónního zboží) a hotovostní slevy (skonto).Ekvivalentní p.a. = sazba skonta v...

Berankův model –

Berankův model – příjmy hotovosti jsou lineární a lze z nich uhrazovat výdaje.Miller-Orrův model – nejreálnější. Peníze nejsou spotřebovávány rovnoměrně. Nakreslil horní a dolní mez hotovostního zůstatku a ve vzdálenosti 1/3 od dolní meze...