Ekonomie otázky

Modely pro zajištění ekonomicky efektivní úrovně objednávky

za předpokladu pravidelného vyskladňování zásob a pravidelných intervalů doplňovánípojistná zásoba – min. úroveň dané položky pro zajištění plynulé výrobyModel ECQ (Economic order quantity)=ekonomická velikost jedné objednávkyminimalizuje roční N na skladování, není brána množstevní sleva....

44.1.4. Rozhodování o pohledávkách

Pohledávka umožňuje odklad plateb. Do doby zaplacení pohledávky vzniká mezi podnikem a jeho obchodním partnerem obchodní vztah = obchodní úvěr. Podnik může nabídnout různé druhy placení:1 Placení při dodání, u nepravidelných nebo nespolehlivých zákazníků2...

44.1.3. Optimalizace zásob

1 Analytický postup stanovení optimálního množství CA založen na stanovení jednotl. Složek2 Složitá problematika, v úvahu je bráno hodně faktorů+ zásoby umožňují optimalizovat nákupní, výrobní, odbytové aktivity, snížit nákupní cenu množstevní slevou, pojistná zásoba...

V přepočtu na jednotku mají zpravidla …

V přepočtu na jednotku mají zpravidla klesající tendenci, chovají se jako náklady degresívnínáklady nedostatku zásob zahrnují ušlý zisk z nedodaných výrobků, či služeb, pokuty penále. Jsou zpravidla považovány za nulové. Celkové nákladyNc = pořizovací...

44.1.2. Rozhod.o pracovním kapitálu(PK)

Čistý PK=oběžný majetek celkem-krátkodobé závazkyJe to ta část oběžného majetku, která je kryta dlouh.fin.zdrojičistý PK=dlouh.fin.zdroje-stálá aktivaManažeři se snaží udržovat PK co nejvyšší, naopak vlastníci ho chtějí co nejvíce snížit, protože jsou v něm vázány...

Úkolem finančního řízení je nejen …

Úkolem finančního řízení je nejen zhodnocovat vložený kapitál, tj. dosahovat zis¬ku, ale neustále zabezpečovat takový příliv hotovostí, který umožní platit veškeré vý¬daje. To je předmětem řízení cash flow.Předpokladem úspěšného finančního řízení (a jeho běžnou...

43. Krátkodobé finanč44. ní rozhodování podniku.

43. Krátkodobé finanč44. ní rozhodování podniku. Řízení oběžného majetku, řízení pracovního kapitálu, financování krátkodobých kapitálových potřeb44.1. Krátkodobé fin.rozhodováníSouvisí s operativním rozhodováním o zajištění běžné provozní činnosti podniku. Je odvozováno od cílů stanovených v krátkodobém...

Z hlediska času mužem financování podniku …

Z hlediska času mužem financování podniku rozdělit na běžné (krátkodobé) a mi¬mořádné (strategické, dlouhodobé – při založení, rozšiřování, spojování nebo likvida¬ci podniku). Potřeby podniku mohou být financovány vlastním kapitálem, cizím ka¬pitálem (především bankovním úvěrem...