Ekonomie otázky

Investiční riziko

27 riziko investování spočívá v tom, že předem není znám jeho výsledek. Může přinést zisk, ale také ztrátu.28 Riziko charakterizujeme pravděpodobností možných výsledků29 Potom očekávaný zisk je = suma (pravděpodobnost výše zisku * výše...

42.9. Hodnocení efektivnosti investic

11 z hlediska finančního jde o to, rozhodnout z jakých zdrojů bude investice hrazena a jaká bude její efektivnost. Případně hodnocení různých investičních variant.12 Rozhodující kritéria pro posouzení investice: o Výnosovost (rentabilita) – vztah...

15 odhad budoucích tržeb

o není to účo etní zisk, ale tzv. cash flow o vycházíme z tržeb plynoucích z investice o odečo teme výdaje včo etně odpisů (mzdy, materiál, energie, služby) o vypočo teme daň, kterou poté...

Dividendová politika podniku :

Dividendová politika podniku : pasivní reziduální (až když už není kam investovat), stabilní (kmenové dividendy kopírují výši zisku po odečtení prioritních dividend), stálá výše dividendového podílu (každý rok stejné % ze zisku), nízké dividendy...

Akcie – kmenové (právo na dividendy, hlasovací, na majetku) …

Akcie – kmenové (právo na dividendy, hlasovací, na majetku) a prioritní (přednostní právo dividend a likvidačního zůstatku) akcie maximální podíl 1:1. Náklady na emisi akcií, nemají datum splatnosti, nevyžadují platby, 42.8. Zvláštní formy financování...

42.3.3. DL FIN ZDROJE

1 Interní – zisk a odpisyZisk lze použít jen část zisku po zaplacení: DzP, rezervní fond, jiné fondy, výpl. dividend či podílu na zisku, úhrada splátek dlouh. bank. úvěrů či obligací, ostatnípoužití zisku ->...

2 Externí –

2 Externí – A – střednědobé a dlouhodobé bank. úvěrypozn. klas. úvěr, hypot. úvěrB – obligace dlouh. CP vyj. dlužnický záv. emitenta obl. vůči držiteli – s pevným úrokem, proměnlivým úr., nulovým úr. –...

42.2.6. Rozhodování o dlouhodobém financování

Rozhodování o způsobu financování investičních záměrů. Zahrnuje financování dlouhodobého majetku jeho obnovu a rozšíření. Využívá dlouhodobých finančních zdrojů, ovšem těmi jsou kryty i krátkodobá aktiva ve formě pracovního kapitálu.Dělíme je na interní (zisk, odpisy),...

Očekávané pen. příjmy-pen. tok plynoucí …

Očekávané pen. příjmy-pen. tok plynoucí s používání přísl. majetku pořízeného investováním po celou dobu jeho životnosti, obtížnost plánování pen. toků plyn.z investice souvisí s délkou časového období pro kt. je pen tok předpovídán i...