Ekonomie otázky

Kritickou mezí je stav, kdy je pracovní …

Kritickou mezí je stav, kdy je pracovní kapitál nulový. Kdyby byl záporný, znamenalo by to, že část stálých aktiv je hrazena krátkodobými zdroji. Vyšší objem PK snižuje riziko platební neschopnosti, ovšem mohou být příliš...

Jsou klesající s počtem skladovaných jednotek.

Jsou klesající s počtem skladovaných jednotek. Náklady z nedostatku zásob jsou ve formě zisku ušlého z nedodaných výrobků, nebo penále. Optimální výše zásob přináší minimální celkové skladovací náklady. Nc = (PC dodávky * spotřeba...

Fact.spol.se zavazuje, že po převzetí …

Fact.spol.se zavazuje, že po převzetí dokladů o pohledávkách poskytne klientovi zálohu a současně se postará o inkaso pohledávky. Zbytek pohledávky obdrží firma zž po zaplacení dlužníkem.1 Skrytý factoring – dlužník neví, že jeho závazek...

Hlavní otázky úvěrové politiky:

-zda poskytnou OÚ a za jakých podmínek -stanovení úvěrových limitů jednotlivým odběratelům a důsledná kontrola -kontrola pohledávek po lhůtě splatnosti a následná opatření -systematický sběr informací o obchodních partnerech (posouzení důvěryhodnosti) -analyzování, plánování a...

44.3. Krátkodobé bankovní úvěry

Jsou poskytovány obch.bankami na krytí zvýšené potřeby oběžného majetku.1 Peněžní úvěry – skutečné poskytnutí likvidních peněz, klient platí úrok+splátky2 Závazkové úvěry – banka poskytuje klientovi tím, že se zaručuje za určitý budoucí závazek klienta...

Závazkové úvěry

1 Avalový úvěr – banka přebírá záruku za závazek klienta vůči 3.osobě, na základě smlouvy, cenou pro podnik je provize. Zkvalitňuje závazky podniku2 Akceptační úvěr – poskytnutí záruky za směnku vydanou na ni žádajícím...

Bod návratu =

Bod návratu = dolní mez + rozpětí/3. Dolní mez je volitelná může být i nulová. Praktické použití tohoto modelu je limitováno předpokladem náhodnosti a nezávislosti pen.tokůDalší otázkou je, do kterých CP či vkladů investovat....

Směnka –

Směnka – dlužní úpis, dlužník se zavazuje zaplatit k určitému datu na určitém místě určitému subjektu dlužnou částku =>3 základní fce – platební, zajišťování, úvěrovou-vlastní- solosměnka, vystavena dlužníkem (výstavce směnky), kt. se zavazuje zaplatit...

Podmínkou, aby byl obch.úvěr poskytnut je, …

Podmínkou, aby byl obch.úvěr poskytnut je, aby byl očekávaný zisk >0, očekávaný zisk = (p*zisk-(1-p)*náklady)/1+i , kde p…pravděpodobnost zaplacení, i … předpokládaná míra zhodnocení.Aby byli odběratelé motivováni k zaplacení, poskytují podniky slevy:1 Obchodní slevy...

Řízení na základě modelů PP

1) Baumolův model – PP jsou v podniku spotřebovávány rovnoměrně, jejich zásoba průběžně klesá, max.je při doplnění. Potřeba PP je kryta prodejem krátkodobých státních cenných papírů. Se zabezpečením potřebné výše pokladní hotovosti jsou spojeny...