Ekonomie otázky

41. Dlouhodobé finanč42. ní rozhodování podniku.

41. Dlouhodobé finanč42. ní rozhodování podniku. Volba podnikové strategie, metody hodnocení efektivnosti investic, kapitálová struktura a náklady na kapitál, financování dlouhodobých kapitálových potřeb 42.1. Dlouhodobé finanč42.2. ní rozhodováníOznačeno i jako investiční rozhodování. Umožňuje realizovat...

42.2.2. Základní kritéria finanč42.2.3. ního rozhodování

Rozhoduje se nejen o tom jaké investice pořídit, ale také o tom, jak změní stávající strukturu majetku. Základ pro hodnocení investičních variant je stanovení kapitálových výdajů a peněžních příjmů, které z investice poplynou.Kapitálové výdaje...

40.4.4. Specifika oproti dl.plán.

roku předchází období ze kt. je známa skutečnost – čím bližší je prognozované období, tím menší je riziko prognost. chyby – zisk je limitován krátkodobě nezměnitelnými faktory – dominantní úloha – zabezpečení krátkdob. Platební...

40.5. Rozdíl mezi fin.plány a rozpoč

40.5. Rozdíl mezi fin.plány a rozpoč40.6. ty, krátkodobé rozpoč40.7. ty-jaké známe a metody dělení-Fin.plány slouží jako základ pro tvorbu rozpočtů.Rozpočty se orientují na větší podrobnosti a stanoví konkrétní úkoly v oblasti výnosů, N, zisků,...

34. Finanč35. ní plánování v podniku, úloha a místo

34. Finanč35. ní plánování v podniku, úloha a místo ve finanč36. ním řízení. Dlouhodobé a krátkodobé finanč37. ní plánování. Soustava podnikových rozpoč38. tů, finanč39. ní plánování a finanč40. ní controlling 40.1. Finanč40.2. ní plánovánídlouhodobé...

33.11.8. Predikce finanč33.11.9. ní tísně podniku

Je třeba předvídat budoucí finanční krizi podniku, abychom mohli provést předběžná opatření. Nejpoužívanější modely je možno rozdělit na Bonitní a bankrotní.Bonitní jsou Kralickův quicktest (posouzení základních oblastí finanční analýxy – míra samofinancování, CF v...

Poměr tržní ceny akci k zisku =

Poměr tržní ceny akci k zisku = tržní cena akcie / zisk na 1 akcii —- P/E ratio, udává dobu, za kterou dojde ke splacení ceny akcie.Zisk na 1 akcii = zisk po zdanění...

Rentabilita celkového vloženého kapitálu =

Rentabilita celkového vloženého kapitálu = (Z + U (1-d)) / CA —– celková efektivnost podnikáníRentabilita vlastního kapitálu = Zisk po zdanění / vlastní jmění —– výnos na vlastní jměníRentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu = (Z...

Obrat CA = Tržby / CA –

Obrat CA = Tržby / CA – —-produktivnost vloženého kapitáluObrat HIM = T / HIM —- ukazatel relativní vázanosti HIM, efektivnost a intenzitu využití HIMObrat OA = T / OAObrat zásob = tržby /...

Průměrné náklady na kapitál i=

Průměrné náklady na kapitál i=(Dluhy/kapitál)*i1+(vlastní jmění/kapitál)*i2Zadluženost = Celkové závazky / CADlouhodobá zadluženost = dlouhodobé závazky / CAKrátkodobá zadluženost = krátkodobé závazky / CAMíra samofinancování = vlastní jmění / CAFinanční páka = 1 / Míra...