Ekonomie otázky

– teorie peněz

– Peníze nebyly zavedeny státem. Vznikly jako výsledek spontánního chování lidí – ekonomizujících jedinců, kteří hledali ekonomičtější způsoby výroby a směny.– spor o metodu s německou školou– M. rozlišoval dva typy ekonomických jevů: konkrétní...

– U B. se cena vytváří na základě …

– U B. se cena vytváří na základě „smlouvání“ v mezích dané horní a dolní hranice (např. při směně jednoho prodávajícího a jednoho kupujících tvoří horní hranici ocenění kupujícího a dolní ocenění prodávajícího).– teorie...

– Hodnota je subjektivní význam, …

– Hodnota je subjektivní význam, který má statek pro určitého jedince. M. připouštěl rozlišení užitné a směnné hodnoty, ale trval na tom, že obojí má subjektivní povahu. Užitná hodnota je význam statku pro jedince,...

– základy národohospodární nauky 1871 – CARL MENGER

– škola vychází z důsledného metodol. individualismu– odmítá sbližování metod ekonomie a metodami přírodních věd = metodologie subjektivismu– odmítá matematizaci ekonomie– podporuje hospodářský liberalismus– spor o metodu (německá historická škola – metoda popisu x...

– významný posun v metodologii RŠ …

– významný posun v metodologii RŠ znamenala Misesova praxeologie, s níž vstoupil do rakouské metodologie apriorismus.– CARL MENGER (1840 – 1921)– Základy národohospodářské nauky– znamenalo znovuzrození rakouské školy– M.založil svou ekonomii na subjektivistické perspektivě...

Rakouská škola

– patří do neoklasicky– nazývaná také: Rakouská, subjektivně-psychologická škola– odlišuje se od lausannské školy a cambridgeské školy tím, že zcela odmítla separátní teorii nákladů a vytvořila na bázi teorie mezního užitku důsledně monistickou subjektivní...

– vymezila podmínky dokonale konkurenčního trhu, …

– vymezila podmínky dokonale konkurenčního trhu, nestačilo aby byl na trhu velký počet firem, produkt musel být zcela homogenní a kupující by museli být dokonale informovaní, náklady kupujících na přechod od jednoho prodávajícího k...

– R. zkoumala chování fa, …

– R. zkoumala chování fa, Chamberlin se zaměřil na chování skupiny firem, vycházel z toho, že rovnováha firmy je závislá na tom, jak se chovají ostatní firmy na trhu.– Ch. za hl. příčinu NEDOKO...

­ Teorie nedokonalé konkurence

– poč. 30. let 20. stol.– JOAN ROBINSONOVÁ: Teorie nedokonalé konkurence– EDWARD CHAMBERLIN: Teorie monopolní konkurence– oběma autorům se podařilo zaplnit dosud „bílé místo“ ekonomické teorie – nedokonalou konkurenci, která ležela mezi oběma krajními...