Štítek: ekonomie 2

3. PODNIKOVÁ ORGANIZACE

Pojetí organizace, její cíl a úkoly, formální a neformální organizační struktury, vztahy strategie, organizační struktury a efektivity řízení v podnikuOrganizace je jedna z funkcí řízení, je to souhrn činností jejichž cílem by měla být...

2. OPERATIVNÍ PLÁNOVÁNÍ A KONTROLA

– cíl a nástroje operativního plánování, vztahy mezi strategickým a operativním plánováním. Pojetí kontroly, její klasifikace, předmět kontroly. Controlling. Strategické plánování Operativní plánováníhledáme cíl cíle jsou stanovenykapitálové zdroje nejsou ještě vázány kapitálové zdroje jsou...

Zajímají nás tyto charakteristiky:

– fáze životního cyklu výrobků,– velikost trhu a jeho potenciál,– sezónní vlivy– segmentace trhu,– koncentrace zákazníků– elasticita odbytu (prodeje)– četnost nákupů– koncentrace nabídky– agresivita konkurence– stupeň využití kapacit Platí: Srovnáváme vlastní podnik s nejvýznamnější...

Analýza odvětví

Analýza odvětví – analyzuje situace a vývojový potenciál odvětví, do kterého podnik patří.Orientuje se na:– druh vyráběných výrobků,– rozsah diferenciace výrobků– porovnatelné výrobky– rozsah automatizace– zkušenosti a z nich vyplývající přednosti– nezbytná velikost výrobních...

1. VNITROPODNIKOVÉ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ

Na počátku strategického plánování (je-li známo poslání podniku a jeho globální cíle) stojí analýza výchozí situace (situační analýza), kt. zpravidla zahrnuje 5 dílčích analýz:– analýza podniku – interní analýza– analýza odvětví– analýza trhu– analýza...

INTERNÍ ANALÝZA

Zkoumám silné a slabé stránky – specifické přednosti podniku, ty vypovídají o tom, kde je podnik silný a kde ho konkurenti nemohou snadno dosáhnout. Zdroje specifických přednosti je majetek podniku a schopnosti podniku (dovednosti)...

3 Základní zdroje bariér:

– druh oddanosti kupujících – kupující dávají přednost existujícím výrobkům– absolutní nákladová výhoda – podnik– míra hospodárnosti 2. rivalita mezi stávajícími podniky – je-li tato síla slabá, příležitost zvýšit ceny a dosáhnout vyššího zisku,...

Konkurenční okolí

– konkurenti– tady teď momentálně,– potenciální konkurenti– substituty– odběratelé (zákazníci)– dodavatelé Při externí analýze je pro firmu lepší expert zvenčí3 základní pilíře externí analýzy1. ziskovost2. výnosnost3. expanze Porterům model pěti sil1. riziko vstupu potenciální...

Okolí se dělí na 2 velké skupiny:

– makrookolí podniku– konkurenční okolí Makrookolí– demografie, makroekonomie– sociální politika, technologie– politika obecně– legislativa– svět Analýza makrookolí– faktory jsou externí k danému okolí, ovlivňují poptávku,– přímo působí na podnikový zisk– každá změna těchto faktorů...

2. Míra inflace

2. míra inflace – může destabilizovat ekonomiku – zpomaluje růst, vysoký měnový kurz, proměnlivý směnný kurzroste-li inflace, jsou investice hazardem, podniky neinvestují a tím budou mít nízkou výnosnost kapitálu3. devizový kurz – máme pohyblivý,...